Azerbaycan Türkçesi Kelime Listesi (Azərbaycan Türk Söz siyahısı) - 1

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 29.05.2020 tarih ve 18:25 saatinde Türk Dili kategorisine yazıldı. Azerbaycan Türkçesi Kelime Listesi (Azərbaycan Türk Söz siyahısı) - 1

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

abadanlıq: imar
əbədi: ebedî, ilelebet
əbədiyyən: ebediyen
abadlıq: imar
abdal: aptal
abdəst: abdest
abırlamaq: azarlamak
abunə: abone
ac: aç
əcaib: acayip
əcəl: ecel
əcələ: acele
əcəmi: acemi
əcdad: ata, ecdat
acgöz: aç gözlü, gözü aç
acgözlü: aç gözlü
acı: acı
acışmaq: gocunmak
aciz: âciz
acmaq: acıkmak
əczaxana: eczane
açar: anahtar
açıq: açık, somut
açıqca: kartpostal
açıqgöz: açık göz
açmaq: açmak, çözmek
ad: ad, isim, unvan
ada: ada
ədəb: edep
ədəb-ərkan: görgü
ədəbi: edebî
ədəbiyyat: edebiyat
ədəbli: nazik
ədalət: adalet, hak
ədalətsizlik: mağduriyet
adam: adam, insan
adaptasiya: intibak
adaş: adaş
adət etmə: itiyat
ədat: edat
ədavət: husumet
addım: adım
adet: âdet
adi: olağan, sıradan
ədib: edip
adres: adres
ədviyyə: baharat
ədviyyət: katık
aeroport: hava alanı, hava limanı
əf edin: pardon
afərin: aferin, bravo
afiyət: afiyet
əfsane: efsane
əfsus: maalesef
əfv etmək: affetmek
əfv: af
əgər: eğer, şayet
ağ: beyaz
ağa: patron
ağac: ağaç
ağarmaq: ağarmak
ağcaqanad: sivri sinek
ağcaqovaq: titrekkavak
ağciyər: ak ciğer
ağıl: akıl, us
ağıllı: makul, uslu, zeki
ağılsız: geri zekâlı
ağır çəkic: varyos
ağır: ağır, ağır başlı, oturaklı
ağırlıq: tartı
ağız: ağız
ağlamaq: ağlamak
ağrı: ağrı
ağrımaq: ağrımak
əhali: nüfus
əhəmiyyət: ehemmiyet, önem
ahəng: beste
əhatə etmək: kaplamak, kapsamak
əhatə: kapsam
əhl: erbap
əhliləşmiş: evcil
əhya: ihya
axirət: ahret
axırıncı: son
axışıb gəlmək: üşüşmek
əxlaq: ahlâk, moral
axmaq: ahmak, akmak, salak
axmaqlıq: hamâkat
axsaq: aksak
axşam: akşam
axtarmaq: aramak
axund: hoca
aid: ait
ailə: aile
akar yakıt: yakıt
əkin sahəsi: çiftlik
əkin: ekin
əkinçi: çiftçi
əkinçilik: tarım
əkiz: ikiz
əkmək: dikmek, ekmek
əksəriyyət: ekseriyet
əksetmək: aks etmek
əksi: aksi
əksinə: bilâkis
əks-səda: yankı
akt: tutanak
aktiv: aktif
aktrisa: oyuncu
aktual: güncel
aktuallıq: aktüalite
aktyor: oyuncu
akvarel: sulu boya
əqrəba: akraba, hısım
al ver: alış veriş
al: al
əl: el
ala göz: çakır göz
ə'la: pekiyi
ala-bəzək: alaca
ala-bula: alaca
alacaq: alacak
ələk: elek
əlaqə: alâka, ilgi, ulaşım
əlaqələnmək: ilgilenmek
ələlxüsus: bilhassa, özellikle
aləm: âlem
ələm: elem
ələmək: elemek
əlamət: alâmet
alət: alet, araç
əlavə etmək: eklemek
əlavə: ek, ilâve, zam
alay: alay
əlbət: elbette
əlbəttə: elbette
əlcək: eldiven
əlçəkmə: feragat
alçaq: alçak
alçaqkönüllü: alçak gönüllü
alçaldıcı: yermeli
əldən düşmək: yıpranmak
aldanmaq: kanmak
aldatmaq: aldatmak
əleyhinə olmaq: uğraşmak
əleykəssalam: aleykümselam
əlhəmdülillah: elhamdülillah
ali məqsəd: dava
ali təhsil: lisans
əliaçıq: eli açık
alıcı: tüketici
əlifba: alfabe
əlifbalı bloknot: fihrist
alim: âlim, bilgin
alın: alın
alınmaq: alınmak
alışdırmaq: yakmak
alışıq: alışık
alışqan: kibrit
alışqanlıq: itiyat
alışmaq: tutuşmak
alış-veriş: alış veriş
alqış: alkış
alqışlamaq: alkışlamak
Allah: Allah, Hak
əlləmək: ellemek
alma: elma
almaq: almak
almaz: elmas
alov: alev
alovlanmaq: tutuşmak
alt paltarı: çamaşır
alt: alt
alternativ: seçenek
altun: altın
əlüz yuyan: lâvabo
alverçi: tüccar; vurguncu
əlverişli: elverişli
əlvermək: elvermek
əlvida: elveda
amac: amaç
əmək haqqı: ücret
əmək stajı: kıdem
əmək: emek, mesaî
əməkdaşlıq: iş birliği
əməl: emel
əməliyyat: ameliyat, işlem
əmanət: emanet, mevduat
əmi: amca
amin: âmin
əmin: emin
əmin-amanlıq: emniyet, güvenlik
amir: amir
əmizdirmək: emzirmek
əmlak: emlâk
amma: ama, fakat
əmmək: emmek
əmniyyət: emniyet, güvenlik
əmniyyətli: emin
ampula: tüp
əmr etmək: emretmek
əmr: buyruk, emir
əmr-vaqe: oldu bitti
əmsal: emsal
əmzik: emzik
an: an
ən: en
an: lâhza
ana dili: ana dili
ana: ana, anne
ən'ənə: ana okulu, gelenek, örf
anarxiya: kargaşa
anaşa: esrar
anbar: ambar, depo, silo
ancaq: ancak
əncir: incir
and: ant, yemin
əndişə: endişe
əngəl: engel
əngin: engin
ani: anî
anket: anket
anlamaq: anlamak
anlaşmaq: anlaşmak
anmaq: anmak
ənsə: ense
ansız: ansızın
ansızın: ansızın
aparmaq: götürmek
aprel: nisan
aptek: eczane
ər: koca
ara: ara, ortam
araba: araba
aradan qaldırmaq: gidermek, yenmek
ərəfə: arife
aramaq: aramak
araşdırmaq: araştırmak, incelemek
arayış: tezkere
ard: art
ərdə: evli
arxa: arka
arxası üstə: sırt üstü
arxayın: emin
arı pətəyi: kovan
arı təknəsi: kovan
arı: arı
ərik: kayısı
arıqlamaq: süzülmek
ərimək: erimek
arizə: arıza
ərizə: dilekçe
ərköyünləşmək: şımarmak
armağan: armağan
armud: armut
arpa: arpa
arsız: arsız
artıq: artık, fazla
artım: ürem, zam
artırmaq: abartmak, arttırmak
artmaq: çoğalmak
arvad: hanım, karı
arvadağız: kılıbık
arvadbaz: çapkın, hovarda
ərz etmək: arz etmek
ərzak: azık
ərzaq: erzak
arzu etmək: dilemek
arzu: arzu, dilek
əsəb: sinir
əsəbi: asabî, sinirli
əsəbləşmək: sinirlenmek
asan: kolay
əsər: eser, yapıt
əsarət: esaret
əsas qanun: anayasa
əsas: esas, gerekçe, gövde, ilke
əsasən: esasen
əsasnamə: tüzük
əsayiş: emniyet
əsgər: asker, er
asi: asi
əsil: asıl
əsilli: soylu
əsil-nəsil: soy
əsilsiz: soysuz
əsir: esir
əsirgəmək: esirgemek
əski: çaput, eski
əskik: eksik
əskilmək: eksilmek
asqırmaq: aksırmak
əsl: soylu
əsla: asla
əsmək: esmek
asmaq: asmak
əsmər: esmer
əsnaf: esnaf
əsnəmək: esnemek
aspirantura: lisans üstü
əsr: asır
assosiasiya: çağrışım, topluluk
əstəğfürullah: estağfurullah
astana: eşik
aş: aş
aşağı: aşağı
aşiq: aşık
aşıq: ozan
aşkar: aşikâr
aşmaq: aşmak
aşna: aşina
aşpaz: aşçı
əşya: eşya
at: at
ət: et
ata: baba
ata-baba: ata
atalar sözü: ata sözü
atəş: ateş
atılmaq: atılmak, fırlamak
ətir: ıtır
atlanmaq: atlamak
atmaq: atmak
ətraf: civar, çevre, etraf, yöre
ətraflı düşünmək: tartmak
ətriyyat: ıtriyat
auditoriya: dershane
avadanlıq: demirbaş
əvəzlik: zamir
avgust: Ağustos
aviabaza: hava üssü
avtomat qələm: dolma kalem
avtomobil: araba
avtoş: şoför
əvvəl: evvel
əvvəla: evvelâ, ilkin
əvvəlcə: önce
əvvəllər: eskiden
ay: ay
ayaq: ayak
ayaqqabı: ayakkabı
ayaqyolu: helâ
əyalət: taşra
ayaz: ayaz
aydın: somut
ayı: ayı
ayıb: ayıp
ayıblamaq: ayıplamak
ayılmaq: ayılmak
ayin: ayin
ayırdetmə: teşhis
ayırmaq: ayırmak
əylənc: fren
əyləncə: eğlence
əylənmək: eğlenmek
əyləşmək: oturmak
aylıq: aylık, maaş
əymək: eğmek
ayna: ayna
ayran: ayran
ayrı: ayrı
əyri: eğri
ayrıc: çatal
az qala: neredeyse
az qaldı: neredeyse
az: az
əzab: azap
azacıq: biraz
azad etmək: azletmek
azad: azat, hür, özgür
azadlıq: hürriyet
əzələ: kas
azalmaq: azalmak
azaltmaq: kısmak, uyutmak
əzəmi: azamî
azan: ezan
azançı: müezzin
əzbər: ezber
azığ: azık
əzilib büzülüb: süklüm püklüm
əziz: gözde, şirin
azlıq: azınlık
azmaq: azmak
əzmli: kararlı
Əzrail: Azrail

baba: büyük baba, dede
bacaq: bacak
bacanaq: bacanak
bacarıq: yeterlik
bacarmaq: becermek
bacı: bacı
bədahətən: irticalen
bədən: beden, gövde
bədbəxt tale: kara yazı
bədbin: karamsar, kötümser
bədxərc: savurgan
badımcan: patlıcan
bədrəftar: geçimsiz
bagaj: bagaj
bağ: bağ, bahçe
bağban: bahçıvan
bağça: bahçe
bağırmaq: bağırmak
bağırtı: çığlık
bağışlamaq: affetmek, bağışlamak
bağışlayın: pardon
bağlama: ambalaj, paket
bağlamaq: bağlamak, kapamak
bağlaşma: kontrat
bağlı: kapalı
bəh bəh: bravo
baha: pahalı
bahalanmaq: pahalanmak
bəhanə: vesile
bahar: bahar, ilkbahar
bəhbəhləmək: pohpohlamak
bəhs etmək: bahsetmek
baxmaq: bakmak
baxmayaraq: rağmen
bakirə: bakire
bal: bal
bəla: belâ, çile
bala: yavru
balaca: ufak
bələdçi: iletken
baldız: baldız, görümce
bəli: evet, olur
balıq: balık
bəlkə: belki
bəlli: belli
balta: balta
banan: muz
bənd: baraj
bəndə: kul
banderol: koli
bəndləmək: kenetlemek
banka qoymaq: vantuz çekmek
banka: kavanoz
bənövşə rəngi: mor
bənövşə: menekşe
bənzəmək: benzemek
bəraət: beraat
baraban: trampet
bərabər: beraber, denk, eşit
bərəkət: bereket
bərəkətli: verimli
barəsində: hakkında
bar-bəhər: yemiş
bərbər: berber
barınmaq: barınmak
barış: barış
bərk: katı
bərkitmə: tesbit
barmaq: parmak
bəs: kâfi
bəsdir: kâfi
basdırmaq: dikmek, gömmek
basılış: baskı
bəsit: basit
basqın: baskın
bəsləmək: beslemek
basmaq: basmak, tabetmek
bəstələmək: bestelemek
baş qaldırmaq: baş kaldırmak
baş qərargah: genel kurmay
baş leytenant: üsteğmen
baş nazir: başbakan
baş örtüyü: baş örtüsü
baş stab: genel kurmay
baş vəzir: sadrazam
baş: baş, kafa
başa düşmək: anlamak
başcı: önder
başçı: yönetmen
başçılıq: yönetim
başdan etmək: savmak
başqa: başka, öbür
başqaları: el âlem
başlamaq: başlamak
başlangıc: giriş
başlanğıc: başlangıç
başlıca: başlıca
başlıq: başlık
batmaq: batmak
bəy: bay, bey, efendi
bayaq: demin
bəyəm: meğer
bəyan etmək: beyan etmek
bəyanat: beyanat, demeç
bəyənmə: tasvip
bəyənmək: beğenmek
bayat: bayat, kart
bayatı: mani
bayılmaq: bayılmak
bayır: dışarı
bayraq: bayrak, sancak
bayram: bayram
baza: üs
bazaları yerləşdirmək: üslenmek
bəzənmək: donanmak
bazar ertəsi: Pazartesi
bazar: çarşı, Pazar, piyasa
bazarlıq: pazarlık
bəzi: bazı
beçə: piliç
beh: depozit
behişt: cennet
bel: bel
belə: bile, böyle, dahi, şöyle
beşik: beşik
beyaz: beyaz
beyin: beyin
beyinsiz: geri zekâlı
beynəlxalq: enternasyonal, uluslararası
beynəlmiləl: beynelmilel, uluslararası
bezmək: bezmek
biabır etmə: teşhir
biabır etmək: azarlamak
biabır: rezil
biabırçılıq: rezalet
bibər: biber
bibi: hala
bic: düzenbaz, piç, sinsi
bıçaq: bıçak
biçarə: gariban
biçim: biçim
biçin: hasat
biçmək: biçmek
bığ: bıyık
biləks: bilâkis
bilərzik: bilezik
bildiriş: bildiri, duyuru, ilân
bilgi: bilgi
bilxassə: bilhassa
bilməcə: bilmece, bulmaca
bilmək: bilmek
bina: bina, yapı
biografiya: biyografi
bioqrafiya: öz geçmiş
bir az: biraz
bir çimdik: tutam
bir çox: birçok
bir qədər: biraz, birtakım
bir neçə: birkaç
bir səslə: oy birliği
birə: pire
birgə: birlikte, ortaklaşa
biri: birisi
birikmək: birikmek
birinci növbədə: ilk önce
birinci: öncü
birisi: birisi
birja: borsa
birləşmək: birleşmek
birlik: birlik, topluluk
birlikdə: birlikte, ortaklaşa
bismillah: besmele, bismillâh
bişmək: pişmek
bitərəf: çekimser, tarafsız
bitişdirmək: kenetlemek
bitişmək: bitişmek
bitki: bitki
bitmək: bitmek
boğaz: boğaz, gebe
boğmaq: boğmak
bol: bol
bolt: cıvata
boran: tipi
borc: borç, kredi, ödev, vecibe, verecek, yüküm
boş söz: lâf
boş: boş
boşalmaq: boşalmak
boşaltmaq: kotarmak
boşamaq: boşamak
boşqab: tabak
boy: boy
boya: boya
boyaq: boya
boyamaq: boyamak
boyun ardı: ense
boyun: boyun
böcək: böcek
böhran: buhran, kriz
böhtan: iftira
bölüm: kesim
böyrək: böbrek
böyük bacı: abla
böyük qardaş: ağabey
böyük: büyük, kodaman
böyümək: büyümek
bravo: bravo
briqada: tugay
brilyant: pırlanta
bu gün: bugün
bu: bu, şu
bucurqad: vinç
budaq: dal
budur: işte
bufet: kantin
buğda: buğday
bulaq: pınar
bulamaq: bulamak
bulanıq: bulanık
bulmaq: bulmak
bulud: bulut
bulunmaq: bulunmak
bura: şura
burada: burada
burağan: hortum
buraxmaq: salmak
burmaq: kıvırmak
burulmaq: dönmek
burun: burun
busat: şaşaa
butulka: şişe
buyruq: buyruk
buyurmaq: buyurmak
buz: buz
büdcə: bütçe
bükmək: bükmek
bülbül: bülbül
bürokratiya: bürokrasi
bürüncək: yağmurluk
büt: put
bütün: bütün, cümle
büzmək: büzmek

cəbbəxana: cephane
cəbhə: cephe
cadulamaq: büyülemek
cəfəngiyat: ıvır zıvır
cəfəri: maydanoz
cəftə: sürgü
cəhalət: cehalet
cahan: cihan
cəhənnəm: cehennem
cəhət: cihet
cəhd etmək: yeltenmek
cəhd: çaba, gayret
cahil: cahil
cəld: tez
cəllad: cellât
cəm: çoğul, çokluk, toplam, tutar
camaat: kütle
cami: cami
cəmi: cümle
cəmiyyət: cemiyet, dernek, kuruluş, topluluk, toplum
can: can
cənabət: cenabet
canavar: kurt
cənazə: cenaze
cəng: cenk
cani: cani
canlanmaq: canlanmak
canlı: canlı
cənnət: cennet
cənub: güney
cərəyan: akım, cereyan
cari: cari
cəsəd: ceset
cəsarət: cesaret
cəsarətli: gözü kara
cəsur: cesur, gözü pek
casus: casus
cavab: cevap
cavabdeh: sorumlu
cavan: genç
cəza: ceza, müeyyide
cəzb etmə: çekim
cazibə: cazibe
cazibədar: çekici
cehiz: çeyiz
cib: cep
cibgir: yankesici
ciddi: ciddî, titiz
cığal: oyunbozan
cihad: cihat, gaza
cihaz: cihaz
cila: cilâ
cilalamaq: cilâlamak
cilalayıcı fəhlə: tesviyeci
cild: cilt
cılız: cılız
cilov: dizgin
cin: cin
cinayət: cinayet
cındır: çaput
cingilti: şangırtı
cingiltili: sedalı
cins: cins
cinsi: cinsel, cinsî
cırıldamaq: gıcırdamak
cism: cisim
civə: cıva
civar: civar, yöre
civildəmək: cıvıldamak
ciyər: ciğer
cizgi: taslak
cızıq çəkmək: çizmek
cızıq: hat
corab: çorap
coşğunluq: galeyan
coşmaq: coşmak
cökə: ıhlamur
cövüz: ceviz
cummaq: dalmak
cücə: civciv
cümə axşamı: Perşembe
cümə: Cuma
cümlə: cümle
cür'ətli: pervasız
cürbəcür: türlü
cüssə: cüsse
cüt: çift
cüz'i: cüz'î
çadır: çadır
çağ: çağ
çağa: bebek
çağırış: çağrı
çağırmaq: çağırmak
çaxmaq: çakmak
çəki: tartı
çəkic: çekiç
çəkinmək: çekinmek, yılmak
çəkişmə: hırgür
çəkişmək: çekişmek
çəkmə: çekim, çizme
çəkmək: (sigara) içmek, çekmek, tartmak
çalğı: çalgı
çalxalamaq: çalkalamak
çalışmaq: çalışmak, yeltenmek
çalmaq: biçmek, çalmak
çamadan: bavul
çəmən: çimen
çamır: çamur
çən: sis
çənə: çene
çəngə: tutam
çəngəl: çatal, elektrik fişi
çanta: çanta
çap etmək: tabetmek
çəp: şaşı, verev
çapalamaq: çabalamak
çəpinə: verev
çarə: çare
çərək: çeyrek
çərəz: çerez
çərçivə: çerçeve
çarx: çark
çarpayı: karyola
çarpaz: çapraz, fermuar
çarpışma: çarpışma
çarpmaq: çarpmak
çərşənbə axşamı: Salı
çərşənbə: çarşamba
çarşı: çarşı
çaş: şaşı
çaşmaq: şaşmak
çatdırma: ulaştırma
çatdırmaq: iletmek, ulaştırmak
çətin: çetin, güç
çətir: şemsiye
çatırdamaq: çatırdamak
çatlamaq: çatlamak
çatma: varış
çatmaq: erişmek, ulaşmak, varmak
çay: çay
çayır: çayır
çəyirdək: çekirdek
çaynik: çaydanlık
çek: fiş
çeşid: çeşit, tür, türlü
çeşmə: çeşme, pınar
çeşni: çeşni
çevik: çevik
çevirmək: çevirmek
çevrə: çember, daire
çevrilmək: dönüşmek
çiban: çıban
çibin: sinek
çiçək: çiçek
çığ: çığ
çığırtı: çığlık
çıxar: gider
çıxartmaq: sökmek
çıxış: çıkış, gösteri
çıxma: eksi
çıxmaq: çıkmak
çikkildəmək: cıvıldamak
çılğın: çılgın
çilingər: tesviyeci
çılpaq: çıplak
çimərlik: plâj
çini: fayans, porselen
çirk: kir
çirkab: çirkef
çirkin: çirkin, tiksinç
çirkli: pis
çırpınmaq: çırpınmak
çiyələk: çilek
çiyin: omuz
çiynəmək: çiğnemek
çizgi: çizgi
çoban: çoban
çox işləmək: uğraşmak
çox mərtəbəli ev: apartman
çox: çok, fazla, pek
çoxalma: ürem
çoxalmaq: çoğalmak
çoxlu: birçok, çoğul
çoxluq: çoğunluk
çolaq: çolak
çoluq-çocuq: çoluk çocuk
çovğun: tipi
çöhrə: çehre
çökmə: göçük
çökmək: çökmek
çökük: göçük
çöl: çöl, dışarı
çöməlmək: çömelmek
çömçə: kepçe
çörək: ekmek
çözmək: çözmek
çuğul: jurnal, muhbir
çuxur: çukur
çuval: çuval
çünki: çünkü
çürük: çürük
çürümək: çürümek
daban: taban
dəbdəbə: şaşaa
dad: çeşni
dadanmaq: dadanmak
dadsız: tatsız
dəf etmək: defetmek
dəf ol: defol
dəfə: defa, kere, kez
dəfinə: define
dəfn etmək: defnetmek
dəftər: defter
dağ: dağ
dağılmaq: dağılmak, yıpranmak
dağlamaq: dağlamak
daha: daha
dahi: dâhi
dəhliz: koridor
dəhşət: dehşet
daxili işlər: iç işleri
daxili: dâhilî
daima: hep
daimi: daimî, kalıcı
dair: dair
dairə: çember, daire
dək: değin
dəqiq: dakik
dəqiqləşdirmək: ayarlamak
dal: arka
dələ: zerdeva
dələduz: dolandırıcı
dələduzluq etmək: dolandırmak
dalamaq: dalamak
dalaşma: hırgür
dalaşmaq: dalaşmak, takışmak
daldalanmaq: barınmak
dalğa: dalga
dəli olmaq: çıldırmak, delirmek
dəli: deli, divane
dəlixana: tımarhane
dəlik: delik
dəliqanlı: delikanlı
dəlil: delil, gerekçe, ip ucu, kanıt
dəlilik: cinnet
dəllək: berber
dəllal: simsar
dəlmək: delmek
dalmaq: dalmak
damad: damat, güvey
damaq: damak
damar: damar
dəmət: demet
damcı: damla
damcılamaq: damlamak
damğa: damga
dəmir: demir
damla: damla
dəmləmək: demlemek
dan: tan
dana: dana
dənə: tane
danışmaq: konuşmak
dəniz: deniz
danlamaq: azarlamak, yermek
danlanmaq: çıkışmak
danmaq: yadsimak
dar ağacı: dar ağacı
dar: dar
dərəcə: derece, kademe
daraq: tarak
daralmaq: daralmak
daramaq: taramak
dərbədər: derbeder
dərd: çile, dert, tasa
dərgah: dergâh
dərgi: dergi
darğın: dargın
dərhal: çabucak, derhal, hemen
dəri: cilt, deri
darıxdırıcı: sıkıcı
darıxdırmaq: sıkmak
darıxmaq: bunalmak, özlemek, sıkılmak
darılmaq: darılmak
dərin: derin
dərk etmək: algılamak
dərmək: derlemek, dermek
dərman: derman, ilâç
dərrakə: us
dərs: ders
dərviş: derviş
dəryaz: tırpan
dəsmal: mendil
dəst: takım
dəstə: demet, grup, takım, tutam
dastan: destan
daşıma: ulaştırma
daşınmaq: caymak
dava: dava
dəvə: deve
dava: savaş
dəvəquşu: deve kuşu
davam: devam
də'vət: çağrı, davet
də'vətnamə: davetiye
davranış: davranış, tutum
davranmaq: davranmak
davul: davul
dayə: dadı
dayaq: destek
dayamaq: dayamak
dayanacaq: durak
dayandırmaq: kesmek
dayanmaq: dinmek, durmak
dəyər: değer
dəyərləndirmək: değerlendirmek
dəyərsiz: hakir
dayı: dayı
dəyirman: değirmen
dəyişik: değişik
dəyişkən: değişken
dəyişmək: değişmek, değiştirmek
dəymədüşər: çıtkırıldım
dəymək: değmek, ilişmek
dəyməmiş: olmamış
dəymiş: olgun
dedi-qodu: dedikodu
dekabr: Aralık
delfin: yunusbalığı
demək: demek, demek ki
deməli: demek ki
depo: depo
deputat: milletvekili
deşmək: deşmek
detal: detay
devirmək: devirmek
deyə: diye
deyəsən: galiba
deyil: değil
deyişmək: çekişmek
diaqnoz: teşhis
diametr: çap
dib: dip
digər: diğer, öbür
dik: dik, sarp
dikəlmək: dikelmek
dikbaş: kasıntı
diktor: spiker
diqqət: dikkat
diqqətini cəlb etmək: uyarmak
diqqətsiz: ihmalkâr
diqqətsizlik: ihmal
dil: dil, lisan
dilək: dilek
diləmək: dilemek
dilənçi: dilenci
dilçilik: dil bilimi
dilim: dilim
dilimləmək: dilimlemek
din işləri: diyânet
din: din
dinc: müsterih, uslu
dincəlmək: dinlenmek, konaklamak
dinçlik: huzur
dindar: dindar
dindirmə: sorgulama
dinləmək: dinlemek
dinləyici: dinleyici
diplom: lisans
dirək: direk
direktiv: genelge
direktor: müdür, yönetmen
diri: diri
dirilmək: dirilmek
dirsək: dirsek
disput: tartışma
dissertasiya: tez
diş: diş
dış: dış
dışarı: dışarı
dişi: dişi
dişləmək: ısırmak
ditdili: sivri sinek
div: dev
divan: kanepe
divanə: divane
divar: duvar
diviziya: tümen
diz: diz
dodaq: dudak
doğma: öz
doğmaq: doğmak, doğurmak
doğramaq: doğramak
doğru: doğru
doğrudan: gerçekten
doğruluq: hak
doğulmaq: doğmak
doğum: doğum
doktor: doktor, tabip
dolab: dolap
dolamaq: dolamak
dolanma: geçim
dolanmaq: dolanmak, geçinmek
dolaşıq: girift
dolaşmaq: dolaşmak
dolayı: dolayı
dolğun və alçaq boylu: tıknaz
dolma: dolma, sarma
dolmaq: dolmak
dolu: dolu, komple
doluşmaq: doluşmak
donanma: donanma
dondurma: dondurma
donmaq: donmak
donuz: domuz
dopdolu: hıncahınç
dost: arkadaş, dost
doymaq: doymak
dönək: dönek
döngə: viraj, yan sokak
dönmə: devir
dönmək: dönmek, dönüşmek
dörddə bir: çeyrek
döşək: döşek
döşəmə: taban
döşəmək: döşemek
dövlət: devlet
dövr: çağ, devir, dönem
dövrə: devre, dönem
dövri: süreli
döymə: dayak
döymək: dövmek
döyünmək: dövünmek
dözmək: katlanmak
dözüm: hoşgörü, tahammül
dözümlü: dayanıklı, metin
dramaturq: dram yazarı
dua: dua, fatiha
dul: dul
duman: duman, sis
durğun: durgun, sütliman
durğunluq: sükûn, sükûnet
durmadan: durmadan
durmaq: dinmek, durmak, kalkmak
duru yağ: sıvı yağ
duru: duru, sıvı
durulamaq: durulamak
durulmaq: durulmak
durum: durum
duruş: sekte
duvaq: duvak
duyğu: duygu
duyğulanmaq: duygulanmak
duymaq: duymak
düdük: düdük
dükan: dükkan
dülgər: marangoz
dün: dün
dünən: dün
dünya: dünya
dürmək: dürmek
dürtmək: dürtmek
dürüst: dürüst
düşərgə: kamp
düşkün: düşkün, manyak
düşmək: düşmek, inmek
düşmən: düşman, hasım
düşmənlik: husumet
düşük: düşük
düşüncə: düşünce
düşünmək: düşünmek
düşürmək: düşürmek
düymə: düğme
düymələmək: iliklemek
düyü: pirinç
düyün: düğüm
düz: direkt, doğru, düz
düzəlmək: düzelmek
düzəltmə: tesviye, yapma
düzəltmək: yapmak
düzəngah: ova
düzənlik: ova
düzgün: düzgün
düzmək: dizmek
düzüm: dizgi, dizi

e'dam: idam
ehsan: ihsan
ehtimal ki: galiba
ehtimal: ihtimal, olasılık, şans
ehtimali: muhtemel
ehtiras: ihtiras
ehtişam: ihtişam
ehtiva etmək: içermek
ehtiva: ihtiva
ehtiyac: ihtiyaç
ehtiyat etmək: sakınmak
ehtiyat: ihtiyat, yedek
eksperiment: deney
eqoist: bencil, egoist
el aləm: el âlem
el gün: el âlem
el: memleket
elə: öyle
eləmək: etmek
e'lan: duyuru, ilân
elçi: büyük elçi, dünür, dünürcü, elçi, görücü
elevator: silo
elm: bilim, ilim
elmi təcrübə: deney
elmi: bilimsel, ilmî
elmihal: ilmihâl
elti: elti
e'mal: imâl
e'malatxana: imalathane
en çox: azamî
en dairəsi: enlem
endirim: indirim
eniş: yöre
eniş-yoxuş: engebe
enmək: inmek
epidemiya: salgın
erkək: erkek
erkən: erken
ertəsi: ertesi
eskiz: taslak
esse: deneme
eşələmək: eşelemek
eşələnmək: eşinmek
eşik: eşik
eşitmək: işitmek
eşq: aşk
eşmək: eşmek
eşşək: eşek
eşşəkarısı: eşek arısı
etibar etmək: güvenmek
e'tibar: itibar, kredi
e'tibarən: itibaren
etibarlı: geçerli
e'tibarlı: saygın
e'tibarsız: kalleş
e'tidal: itidal
e'tidallı: ılımlı
etiket: etiket, yafta
e'tiqad: itikat
e'timad rə'yi: güven oyu
e'timad: itimat
e'timadlı: güvenilir
e'tina etmək: özenmek
e'tina: itina, özen
e'tinasız: ihmalkâr
etinasız: vurdumduymaz
e'tinasızlıq: ihmal
e'tiraf: itiraf
e'tiraz etmək: çelişmek
e'tiraz: itiraz
etmək: etmek, kılmak, yapmak
ev sənədi: tapu
ev: ev, konut
evdar: hamarat
evlənmək: evlenmek
evli: evli
eyham: ima
eynək: gözlük
eyni: aynı, tıpkı
eyvah: eyvah

fəal: aktif, faal
fəaliyyət: faaliyet, icraat
faciə: facia
faciəli: feci
fəda etmək: kıymak
fəda: feda
fədakar: fedakâr
fədakarlıq: özveri
fəğan: figan
fağır: fakir, fukara
fahişə: fahişe, *****
fahişəlik: fuhuş
fəhlə: işçi
fəhlətutan: iş veren
fəhmli: varışlı
fəxr etmək: övünmek
fəxr: iftihar, övünç
fail: fail
faiz: faiz, ürem, yüzde
fakt: olgu
faktura: fatura
fəqət: fakat
fəlakət: felâket
fəlsəfə: felsefe
familiya: soy adı
fəna: fena
fənalaşmaq: fenalaşmak
fani: fâni, ölümlü
fərə: piliç
fərəh: ferah
fərasətli: varışlı
fərdi: ferdî
farfor: porselen
fərq: fark
fərqli: değişik
fərman: buyruk
fəryad: feryat
fərz etmək: varsaymak
fərz: farz
fərziyyə: faraziye, varsayım
fəsil: fasıl
fasilə: fasıla
fateh: fatih
fəth etmək: fethetmek
fatihə: fatiha
fayda: çıkar, fayda
fəza: feza
fəzilət: fazilet
fe'l: fiil
fevral: Şubat
fidan: fidan
fikir: fikir, yargı
fikirləşmək: düşünmek
fiqh: fıkıh
fil: fil
filan: falan
filan-behman: falan filan
filan-fəsman: falan filan
fincan: fincan
finiş: varış
fırça: fırça
fırıldaqçı: dolandırıcı
fırıldaqçılıq etmək: dolandırmak
fırtıq: sümük
fırtına: fırtına
fıstıq: fıstık
fışqırıq: ıslık
fışqırmaq: fışkırmak
fitə: peştamal
fitnə: fitne
fitnəkarlıq etmək: kışkırtmak
fitrət: fıtrat
fitva: fetva
folklor: halk bilimi
fon: fon
fonetika: ses bilgisi
fonologiya: ses bilimi
formal: şeklî
fövqəl'adə vəziyyət: sıkıyönetim
fövqəl'adə: fevkalâde
fövqəltəbii: tabiat üstü
frazeologiya: deyim
füqəra: fukara
fürsət: fırsat, vesile

gəbərmək: gebermek
gah: kâh
gələcək: gelecek
gəlib çıxma: varış
gəlib çıxmaq: varmak
gəlin: gelin
gəlinlik: gelinlik
gəlir: gelir
gəlişmə: gelişme
gəlişmək: gelişmek, serpilmek
gəlmə: göçmen, varış
gəlmək: gelmek, ulaşmak
gəmi: gemi
gəmirmək: kemirmek
gənəşmək: danışmak
gənc: genç
gənzlik: geniz
gərək: gerek
gərəkmək: gerekmek
gərçək: gerçek
gərçi: gerçi
gərdən: gerdan
gərgin: gergin
gərginlik: gerilim
gərmək: germek
garovulçu: bekçi
gətirmək: getirmek
gəvələmək: gevelemek
gəvəzə: geveze
gavur: gâvur
gəyirmək: geğirmek
gəzinmək: gezinmek
gəzinti: gezinti
gəzmək: dolanmak, dolaşmak, gezmek
gec: geç
gecə vaxtı: geceleyin
gecə: gece
gecəqondu: gecekondu
gecələmək: konaklamak
gecikmək: gecikmek
gediş: gidiş
gen: geniş
general: paşa
geniş: geniş
genosid: soykırım
geri dönmək: geri dönmek
geri qalmaq: geri kalmak
geri vermək: geri vermek
geri: geri
geriləmək: gerilemek
getdikcə: gitgide, gittikçe
get-gedə: gitgide, gittikçe
getmək: gitmek
geyim: elbise, giyecek, giyim, giysi, kıyafet
geyinəcək: giyecek, giyim
geymək: giymek
gibrid: melez
gic: enayi
gicitikən: ısırgan
gilas: kiraz
gileylənmək: yakınmak
girici: girişken
girinti: girinti
giriş: giriş
girişmək: girişmek, tutuşmak
girmək: girmek
girov götürmək: haczetmek
girov: haciz, ipotek
gizləmək: gizlemek
gizlətmək: saklamak
gizli: gizli, illegal, saklı
göbək: göbek
göbələk: mantar
göl: göl
gömmək: gömmek
gömrük: gümrük
göndərmək: göndermek
görə: diye, göre
görkəmli: görkemli, gösterişli, ünlü
görmək: görmek
görsənmək: gözükmek
görsətmək: göstermek
görükmək: gözükmek
görünmək: gözükmek
görüntü: görüntü
görünüş: görünüş
görünüşdə: görünüşte
görüş: görüş, randevu
göstəriş: yönetmelik
göstərmə: teşhir
götürmək: götürmek
gövdə: gövde
gövşək: gevşek
gövşəmək: gevşemek
göy qurşağı: gök kuşağı
göy: gök, gök yüzü
göyərçin: güvercin
göyərmək: morarmak
göyərtisatan: manav
göz bəbəyi: göz bebeği
göz dustağı: göz hapsi
göz gəzdirmək: göz atmak
göz qamaşdırmaq: göz kamaştırmak
göz qırpımı: lâhza
göz yaşı: göz yaşı
göz: çekmece, göz
gözə girmə: gösteriş
gözəl: güzel
gözətçi: bekçi, gözcü, gözetmen
gözətləmək: gözetlemek
gözətmək: gözetmek
gözəyarı: göz kararı
gözləmək: beklemek, gözlemek
gözlətmək: oyalamak
gözlük: gözlük
gözüac: gözü aç
gözüaçıq: gözü açık
gözübağlı: gözü kapalı
gözünüz aydın: gözünüz aydın
gözütox: gözü tok
guruldamaq: gürüldemek
gurultu: gürültü, şamata
gübrə: gübre
güc: derman, güç, hâl, mecal
güdmək: gütmek
gül rəngli: pembe
gül: çiçek
gülərüzlü: güleç, güler yüzlü
güləş: güreş
güləşmək: güreşmek
güllə: kurşun, mermi
gülmək: gülmek
gülümsəmək: gülümsemek
gülünc: gülünç
güman etmək: varsaymak
güman: şans, varsayım
gümüş: gümüş
gün: gün
günah: günah
günahkar: fail, günahkâr, sanık, suçlu
günəş: güneş
günaşırı: günaşırı
gündəlik məsələ: gündem
gündəlik: gündelik
gündüz: gündüz
günorta: öğle, öğlen
günortada: öğleyin
gür: gür
gürz: varyos
güvənmə: güven, güvenç
güvənmək: güvenmek
güvenc: kıvanç
güya: güya, sözde
güyüm: güğüm
güzəşt: ıskonto, taviz, tenzilat
güzgü: ayna

hə: evet
həb: hap
həbs etmək: hapsetmek
həbs: tevkif
həbsxana: cezaevi, hapis, hapishane
həcc: hac
hacı: hacı
həcm: hacim
həcv etmək: hicvetmek
həcv: hiciv
haça: çatal
hədə: tehdit
hədəf: hedef
hədələmək: yıldırmak
hədd: had
həddən artıq: aşırı
hədis: hadis
hadisə: hadise, olay, vaka
hədiyyə: hatıra, hediye
hafiz: hafız
hafizə: hafıza
həftə: hafta
haiz: haiz
həkəm: hakem
həkim: doktor
hakim: hakem, hâkim
həkim: hekim
hakim: yargıç
hakimiyyət: hâkimiyet
həqarət: hakaret
həqiqət: gerçek, hakikat
həqiqətən: gerçekten, sahiden
həqiqi: hakiki
Haqq: Hak
haqq: hak
haqqında: hakkında
haqsızlıq: mağduriyet
hal: hâl, tavır
hələ: hâlâ, hele
həlak: helâk
halal: helâl
halallaşmaq: helâlleşmek
halbuki: halbuki
hal-hərəkət: gidiş
həll etmə: tesviye
həll etmək: halletmek
halva: helva
hamam: banyo, hamam
həmən: hemen
hamarlama: tesviye
həməsr: çağdaş
hambal: hamal
həmcins: hemcins
həmfikir: hemfikir, kafadar
hami: hami
hamilə: gebe, hâmile
hamısı: hepsi
həmişə: hep
həmişəlik: daimî
həmlə: hamle
həmrəylik: dayanışma
həmsöhbət: muhatap
həmşirə: hemşire
hanı: hani
hansı: hangi
hənuz: hâlâ, henüz
hər halda: her hâlde
hər hansı bir: herhangi bir
hər kəs: herkes
hər: her
harada: nerede
haradan: nereden
hərəkət: eylem, fiil, hareket
haralı: nereli
həram: haram
hərami: harami
hərarət: hararet
haraya: nereye
hərb: savaş
hərbi təyyarəçi: havacı
hərf: harf
həri: evet
hərislik: hırs
harmoniya: uyum
hərtərəfli: evrensel
hasar: duvar, hisar
həsb-hal: hasbıhal, söyleşi
hasil etmək: üretmek
hasılat: hasılat
hasilat: ürün
hasilatetmə: üretim
həsrət: hasret
həssas: duyarlı, hassas
həssaslıq: hassasiyet
həşərat: haşarat
hətta: bile, dahi
hava axını: cereyan
hava yolu: hava yolu
hava: beste, hava
həvalə: havale
havalanmaq: havalanmak
həvəs: heves
həvəskar: amatör
həvəsləndirmə: teşvik
havayı: bedava, fisebilillâh, havaî
həya: hayâ, utanç
həyəcan: heyecan
həyalı: mahcup
həyalılıq: mahcubiyet
həyat yoldaşı: hanım, karı
həyat: hayat, yaşantı
həyata keçirmək: uygulamak
haydut: haydut
hay-küy: şamata
hayqırmaq: haykırmak
həzin: hazin
hazır geyim: konfeksiyon
hazır: hazır
hazırkı dəyər: rayiç
hazırlama: yapma
hazırlamaq: hazırlamak, üretmek, yapmak
həzm etmək: hazmetmek
həzm: hazım, sindirim
həzz: haz
heca: hece
heç bir: hiçbir
heç biri: hiçbiri
heç: hiç
hekayə: hikâye, öykü
hesab etmək: telakki etmek
hesab: hesap
hesablamaq: hesaplamak, hesaplaşmak
hey'ət: heyet, kurul
heybət: heybet
heyflənmək: hayıflanmak
heyhat: heyhat
heyif ki: maalesef
heykəl: heykel
heykəltəraş: heykeltraş
heyran: hayran
heyrət: hayret
heysiyyət: onur
heyva: ayva
heyvan: hayvan
hicab: hicap
hicran: hicran
hicri: hicrî
hıçqırıq: hıçkırık
hidayət: hidayet
hiddət: hiddet, hışım
hiddətlənmək: hiddetlenmek
hikmət: hikmet
hilal: hilâl
himayə etmək: kollamak
himayə: himâye, vesayet
himayəçilik etmək: kayırmak
himayəçilik: iltimas
himn: marş
hin: kümes
hindu: hindi
hinduşka: hindi
hirs: öfke
hirslənmək: sinirlenmek
his: is
hiss etmək: duymak, hissetmek
hiss: his
hissə: hisse
hissi: hissî
hissiz: vurdumduymaz
hiylə: hile
hiyləgər: düzenbaz, hilekâr, sinsi
hoqqabaz: hokkabaz
hoppanmaq: hoplamak
hovuz: havuz
hökm etmək: hükmetmek
hökm: hüküm
hökmdar: hükümdar
hökmran: hükümran
hökumət: hükûmet, iktidar
hörgü: örgü
hörmək: örmek
hörmət etmək: saymak
hörmət: hürmet, saygı
hörmətdən salan: yermeli
hörmətli: muhterem, sayın
huri: huri
huy-xasiyyət: karakter
hüceyrə: hücre
hücrə: hücre
hücum etmək: saldırmak
hücum: hücum, saldırı, taarruz
hüdud: hudut, sınır
hüquq: hak, hukuk, vekalet, yetki
hüquqi: hukukî
hüquqlu: yetkili
hünər: hüner
hürmək: havlamak
hürr: hür, özgür
hürriyət: hürriyet
hüzn: hüzün

xəbər: haber, havadis
xəbərçi: muhbir
xəbərçilik: ihbar, jurnal
xəbərdar etmək: uyarmak
xəbərdarlıq: ihtar, ikaz
xəcalət: utanç
xaç: haç
xədim: hadım
xadimə: hademe
xəfif: hafif
xəfiyyə: hafiye
xahiş: rica
xain: hain
xaqan: hakan, kağan
xal: puan
xala: teyze
xələf: halef
xalaqızı: teyze kızı
xalı: halı
xəlifə: halife
xalis: halis
xalq: halk
xalqa: halka
xam mal: ham madde
xam: ham
xəmir: hamur
xan: han
xanədan: hanedan
xəncər: hançer
xanım: bayan, hanım
xarab: harap
xaraba: enkaz, harabe
xarabalıq: enkaz
xərac: haraç
xarakter: karakter, mizaç
xarakteristika: nitelik
xərb: harp
xərc: harç, sarfiyat
xaric: dış, hariç
xarici işlər: dış işleri, hariciye
xarici: haricî
xariqə: harika
xariqül'adə: harikulâde
xəritə: harita
xas: has, özgü
xəsis: cimri, eli sıkı, hasis
xasiyyət: huy, mizaç
xəsrətini çəkmək: özlemek
xəstə olmaq: hastalanmak
xəstə: hasta, rahatsız
xəstəxana: hastahane
xaşlama: haşlama
xaşlamaq: haşlamak
xəta: hata
xətər: risk
xətib: hatip
xatın: hatun
xətir: hatır
xatirə nişanı: plâket
xatirə: anı, hatıra
xatırlamaq: hatırlamak
xətm: hatim
xətt çəkmək: çizmek
xətt: çizgi, hat
xətta: hatta
xəyal: hayal, serap
xəyalət: hayalet
xəyali: hayalî, muhayyel
xəyalpərəst: hayalperest
xəyanət: hıyanet, ihanet, suiistimal
xəzinə: hazine, vezne
xeyir ola: hayrola
xeyir: hayır
xeyirsiz: hayırsız
xeyli: birçok, hayli
xeyr: hayır
xidmət: hizmet
xidmətçi: eleman, hizmetçi, uşak
xilas etmək: kurtarmak
xilas olmaq: kurtulmak
xilqət: fıtrat
xına: kına
xırda: ufak
xırdaçı: titiz
xırdalamaq: para bozdurmak
xırdavat dükanı: tuhafiye
xırdavatçı: işportacı
xırıldamaq: hırıldamak
xırman: harman
xırpalamaq: hırpalamak
xışıltı: hışırtı
xitab: hitap
xitabən: hitaben
xiyar: hıyar
xıyar: salatalık
xizək: kızak
xoca: hoca
xora: ülser
xorlamaq: horlamak
xortdan: hortlak
xortum: hortum
xoruldamaq: horlamak, horuldamak
xoruz: horoz
xoş gəldin: hoş geldin
xoş gəldiniz: hoş geldiniz
xoş gördük: hoş bulduk
xoşa gəlmək: hoşa gitmek
xoşagəlməz: itici, tatsız
xoşbəxt: kutlu, mutlu
xoşlamaq: hoşlanmak
xoşlanmaq: hoşlanmak
xoşsöhbət: hoşsohbet
xristian: Hristiyan
Xuda: Huda
xudahafiz: Allahaısmarladık
xudbin: bencil
xudpəsəndlik: sükse
xurd-xəşil: hurdahaş
xurma: hurma
xuruş: katık
xuy: mizaç
xülasə etmək: özetlemek
xülasə: özet
xüsus: husus
xüsusən: özellikle
xüsusi: hususî, özel
xüsusilə: bilhassa, özellikle
xüsusiyyət: hususiyet, özellik
xütbə: hutbe

ianə: bağış
ibadət: ibadet
ibarət: ibaret
iblis: iblis
ibrət: ders, ibret
ibtidai mekteb: ilkokul
ibtidai təhsil: ilk öğretim
ibtidai: ilkel, iptidaî
icad: icat
icaraya vermək: kiralamak
icazə: icazet
icbar fe'l: ettirgen
iclas: içtimaî, meclis, oturum
icmal: yorum
icmalçı: yorumcu
icra: icra
ictimai rə'y: kamu oyu
ictimai: sosyal, toplumsal
ictimaiyyət: kamu
iç: iç
içəri: içeri
içiləcək: içecek
içindəkilər: içindekiler
için-için: için için
içki: içecek, içki
içkili: içkili
içmək: içmek
idarə etmək: yönetmek
idarə: idare, kuruluş, yönetim
iddia: iddia
iddialı: iddialı
ideal: dava, ülkü
idxal: ithal
idman: idman
idrak: idrak
ifa: ifa
ifadə: ifade
iflas: fiyasko, iflâs
iflic: felç
ifrat: aşırı, ifrat
ifşa: ifşa
iftar: iftar
iftixar: iftihar, övünç
iftira: iftira
igid: er, gözü pek
ihalə: ihale
ixrac: ihraç
ixracat: ihracat
ixtilaf: ihtilaf
ixtilal: ihtilâl
ixtisas: dal, ihtisas
ixtiyar: ihtiyar, vekalet, yetki
ixtiyari: ihtiyarî
ixtiyarlamaq: ihtiyarlamak
iki: iki
iki-iki: ikişer
ikindi: ikindi
ikişər: ikişer
ikiüzlü: iki yüzlü, riyakâr
ikrah: ikrah
ikram: ikram
iqamət: ikamet
iqamətgah: ikametgâh
iqlim: iklim
iqtibas: alıntı, iktibas
iqtidar: iktidar
iqtisad: iktisat
iqtisadi: iktisadî
il: sene
ilə: ile
ilahi: ilâhî
ilgək: ilik
ilğım: serap
ilhaq: ilhak
ilham almaq: esinlenmek
ilham: ilham
ilik: ilik
ilıq: ılık
ilıqlaşdırmaq: ılıştırmak
ilişik: ilişik
ilişmək: ilişmek
ilk yardım: ilk yardım
ilk: ilk
ilkin: ilkin
illət: illet
ilmək: ilmek, ilmik
iltifat: iltifat
iltihab: yangı
iməcilik: imece
iməkləmək: emeklemek
imam: imam
iman: iman
imdad: imdat
imkan: imkân, olanak
imkanlılıq: kapasite
imla: imlâ
imtahan: imtihan, sınav
imtina etmək: tepmek
imtina: feragat
imtiyaz: imtiyaz
imtiyazlı: muaf
imza: imza
imzalamaq: imzalamak
inad: inat
inək: inek
inamlı: emin
inamsız: kalleş
inanc: inanç
inanmaq: güvenmek, inanmak
incə: ince
incələmək: incelemek
incəlmək: incelmek
inci: inci
incik: kırgın
incimək: gücenmek, incinmek, kırılmak
incimiş: kırgın
incir: incir
indeks: dizin
indi: hâlen, şimdi
indicə: hâlen
indikator: gösterge
indiki: şimdiden
indilik: şimdilik
inhisar: inhisar, tekel
inkar etmək: yadsimak
inkar: inkâr
inkişaf etmək: kalkınmak
inkişaf: gelişme, inkışaf
inqilab: devrim
inqılab: inkılâp
inləmək: inlemek
insaf: insaf
insan: insan
insani: insanî
insaniyyət: insanlık
insanlıq: insanlık
insanoğlu: insanoğlu
insanpərvər: insancıl
instinkt: iç güdü
inşaat: inşaat
inşallah: inşallah
intihar: intihar
intiqam: intikam
intizam: çeki düzen, düzen
intriqa: entrika
intuisiya: sezgi
inventar: demirbaş
investisiya: yatırım
inzibati: idarî
ip: ip
ipək: ipek
ipəkli: ipekli
iplik: iplik
iradə: irâde
iraq: ırak
irəli: ileri
irəliləmək: ilerlemek
iri: iri
irq: ırk
irmaq: ırmak
irsiyyət: kalıtım, soya çekim
irşad: irşat
irtibat: irtibat
irtica: irtica
irticalən: irticalen
irz: ırz
isabət: isabet
isbat etmək: ispatlamak, kanıtlamak
isbat: ispat
ishal: ishal
isim: ad, isim
isinmək: ısınmak
islah evi: ıslah evi
islah: ıslah
islahat: ıslahat, reform
islam hüququ: fıkıh
İslam: İslâm
İslamiyyət: İslâmiyet
islanmaq: ıslanmak
ismarlamaq: ısmarlamak
ismət: ırz
ispanaq: ıspanak
israf: israf
israr: ısrar
issız: ıssız
istək: istek
istəmək: istemek
iste'dad: istidat
iste'fa: istifa
istehlak: tüketim
istehlakçı: tüketici
istehsal edən: üretici
istehsal etmək: üretmek
istehsal: istihsal, yapım
istehsalçı: üretici
istehsalı planlaşdırma: işletme
istehza: istihza
isti: sıcak
istifadə etmək: kullanmak
istifadə: istifade, tüketim
istiqamət: istikamet, rota
istiqbal: istikbal
istiqlal: istiklâl
istiqraz vərəqəsi: tahvil
istila: istilâ
istilik: ısı
istintaq: sorgulama
istirahət: istirahat
istismar etmək: sömürmek
istismar: istismar
istisna: istisna
iş adamı: iş adamı
iş birliyi: iş birliği
iş bölgüsü: iş bölümü
iş növbəsi: vardiya
iş pozan: oyunbozan
iş: eylem, fiil, iş, mesaî, yapıt
işarə: ima, işaret
işarələmək: işaretlemek
işbaz: işgüzar
işçi: işçi
işdən qaçmaq: kaytarmak
işgəncə: işkence
işgüzar: hamarat
işğal: işgal
işıq: ışık
işıqçı: ışıkçı
işıldamaq: ışıldamak
işıl-işıl: ışıl ışıl
işlək: işlek
işləmə: işleme
işləmək: çalışmak, işlemek
işlətmə: tüketim
işlətmək: kullanmak
iştaha: iştah
iştahalanmaq: iştahlanmak
iştirak: iştirak
işvə: işve
işverən: iş veren
it: it, köpek
itaət: itaat
itaətkar: uysal
itələmək: itelemek, itmek
itburnu çiçəyi: yabangülü
iti: keskin
itirmək: kaybetmek
itkilər: zayiat
itmək: kaybolmak
ittifaq: ittifak
ittiham: itham
iy: koku
iydə: iğde
iynə: iğne
iyrənc: iğrenç, tiksinç
iyrənmək: iğrenmek
iyul: temmuz
iyun: haziran
iz: iz
izah etmək: açıklamak, yorumlamak
izah: izah, tefsir, yorum
izdiham: izdiham, kalabalık
izdivac: izdivaç
izhar: izhar
izin: izin
izləmək: gütmek, izlemek
izn: müsaade
iztirab: ıstırap
izzəti-nəfs: izzetinefis
 
ianə: bağış
ibadət: ibadet
ibarət: ibaret
iblis: iblis
ibrət: ders, ibret
ibtidai mekteb: ilkokul
ibtidai təhsil: ilk öğretim
ibtidai: ilkel, iptidaî
icad: icat
icaraya vermək: kiralamak
icazə: icazet
icbar fe'l: ettirgen
iclas: içtimaî, meclis, oturum
icmal: yorum
icmalçı: yorumcu
icra: icra
ictimai rə'y: kamu oyu
ictimai: sosyal, toplumsal
ictimaiyyət: kamu
iç: iç
içəri: içeri
içiləcək: içecek
içindəkilər: içindekiler
için-için: için için
içki: içecek, içki
içkili: içkili
içmək: içmek
idarə etmək: yönetmek
idarə: idare, kuruluş, yönetim
iddia: iddia
iddialı: iddialı
ideal: dava, ülkü
idxal: ithal
idman: idman
idrak: idrak
ifa: ifa
ifadə: ifade
iflas: fiyasko, iflâs
iflic: felç
ifrat: aşırı, ifrat
ifşa: ifşa
iftar: iftar
iftixar: iftihar, övünç
iftira: iftira
igid: er, gözü pek
ihalə: ihale
ixrac: ihraç
ixracat: ihracat
ixtilaf: ihtilaf
ixtilal: ihtilâl
ixtisas: dal, ihtisas
ixtiyar: ihtiyar, vekalet, yetki
ixtiyari: ihtiyarî
ixtiyarlamaq: ihtiyarlamak
iki: iki
iki-iki: ikişer
ikindi: ikindi
ikişər: ikişer
ikiüzlü: iki yüzlü, riyakâr
ikrah: ikrah
ikram: ikram
iqamət: ikamet
iqamətgah: ikametgâh
iqlim: iklim
iqtibas: alıntı, iktibas
iqtidar: iktidar
iqtisad: iktisat
iqtisadi: iktisadî
il: sene
ilə: ile
ilahi: ilâhî
ilgək: ilik
ilğım: serap
ilhaq: ilhak
ilham almaq: esinlenmek
ilham: ilham
ilik: ilik
ilıq: ılık
ilıqlaşdırmaq: ılıştırmak
ilişik: ilişik
ilişmək: ilişmek
ilk yardım: ilk yardım
ilk: ilk
ilkin: ilkin
illət: illet
ilmək: ilmek, ilmik
iltifat: iltifat
iltihab: yangı
iməcilik: imece
iməkləmək: emeklemek
imam: imam
iman: iman
imdad: imdat
imkan: imkân, olanak
imkanlılıq: kapasite
imla: imlâ
imtahan: imtihan, sınav
imtina etmək: tepmek
imtina: feragat
imtiyaz: imtiyaz
imtiyazlı: muaf
imza: imza
imzalamaq: imzalamak
inad: inat
inək: inek
inamlı: emin
inamsız: kalleş
inanc: inanç
inanmaq: güvenmek, inanmak
incə: ince
incələmək: incelemek
incəlmək: incelmek
inci: inci
incik: kırgın
incimək: gücenmek, incinmek, kırılmak
incimiş: kırgın
incir: incir
indeks: dizin
indi: hâlen, şimdi
indicə: hâlen
indikator: gösterge
indiki: şimdiden
indilik: şimdilik
inhisar: inhisar, tekel
inkar etmək: yadsimak
inkar: inkâr
inkişaf etmək: kalkınmak
inkişaf: gelişme, inkışaf
inqilab: devrim
inqılab: inkılâp
inləmək: inlemek
insaf: insaf
insan: insan
insani: insanî
insaniyyət: insanlık
insanlıq: insanlık
insanoğlu: insanoğlu
insanpərvər: insancıl
instinkt: iç güdü
inşaat: inşaat
inşallah: inşallah
intihar: intihar
intiqam: intikam
intizam: çeki düzen, düzen
intriqa: entrika
intuisiya: sezgi
inventar: demirbaş
investisiya: yatırım
inzibati: idarî
ip: ip
ipək: ipek
ipəkli: ipekli
iplik: iplik
iradə: irâde
iraq: ırak
irəli: ileri
irəliləmək: ilerlemek
iri: iri
irq: ırk
irmaq: ırmak
irsiyyət: kalıtım, soya çekim
irşad: irşat
irtibat: irtibat
irtica: irtica
irticalən: irticalen
irz: ırz
isabət: isabet
isbat etmək: ispatlamak, kanıtlamak
isbat: ispat
ishal: ishal
isim: ad, isim
isinmək: ısınmak
islah evi: ıslah evi
islah: ıslah
islahat: ıslahat, reform
islam hüququ: fıkıh
İslam: İslâm
İslamiyyət: İslâmiyet
islanmaq: ıslanmak
ismarlamaq: ısmarlamak
ismət: ırz
ispanaq: ıspanak
israf: israf
israr: ısrar
issız: ıssız
istək: istek
istəmək: istemek
iste'dad: istidat
iste'fa: istifa
istehla

Anahtar Kelimeler : abadanlıq:,imar əbədi:,ebedî,,ilelebet əbədiyyən:,ebediyen abadlıq:,imar abdal:,aptal abdəst:,abdest abırlamaq:,azarlamak abunə:,abone ..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar