Azerbaycan Türkçesi Kelime Listesi (Azərbaycan Türk Söz siyahısı) - 2

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 29.05.2020 tarih ve 21:27 saatinde Türk Dili kategorisine yazıldı. Azerbaycan Türkçesi Kelime Listesi (Azərbaycan Türk Söz siyahısı) - 2

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

səadət: saadet
saat: saat
səbəb: neden, sebep
sabah: yarın
sabahın xeyir: günaydın
sabahkı gün: yarın
səbat: sebat
səbir etmək: sabretmek
səbir: sabır
sabit: oturaklı, sabit
sabitlik: istikrar
sabun: sabun
səbzə: sebze
səbzəvatçı: manav
səccadə: seccade
səcdə: secde
səciyyə: seciye
saç: saç
saçmaq: saçmak
saçmalamaq: saçmalamak
sadə: sade
səda: seda
sadəcə: sadece
sədəqə: sadaka
sədaqət: sadakat
sadələşmək: sadeleşmek
sadiq: sadık
sədr: başkan
sədrəzəm: sadrazam
saf: has, saf
səf: saf
saf: som
səfa: sefa
səfalət: sefalet
səfər: sefer
səfehləmək: halt etmek
səfil: sefil
səfir: büyük elçi
sağ: sağ
sağdış: sağdıç
sağır: sağır
sağlam: dinç, sağlam
sağlıq: sağlık
sağmaq: sağmak
sahə: saha, yüzölçümü
səhəng: güğüm
səhər yeməyi: kahvaltı
səhər: sabah, seher
səhhət: sıhhat
sahib: haiz, sahip
sahibkar: iş veren, patron
səhifə bağlama: mizanpaj
səhifə: sahife
sahil: kıyı, sahil
səhnə: sahne
səhra: çöl, kır
səhv: hata
səhvən: sehven
saxsı: saksı
saxta: sahte, yapma
saxtakar: sahtekâr
sait: sesli
səki: kaldırım
sakit: müsterih, sakin, sessiz, suskun, sütliman, uslu
səkkiz: sekiz
səkmək: sekmek
sakvoyaj: valiz
saqqal: sakal
saqqız: sakız
sələf: selef
səlahiyyət: vekalet, yeterlik, yetki
səlahiyyətli: yetkili
salam: selam
salaməleyküm: merhaba, selamünaleyküm
salamat qalın: Allahaısmarladık
sələmçi: tefeci
salamlamaq: selamlamak
salxım: salkım
səliqəli: derli toplu
səliqə-sahmansız: savruk
sallanmaq: sarkmak
salmaq: düşürmek
salon: salon
səltənət: saltanat
saman: saman
səmavi: semavî
səmimi: halisane, içli dışlı, samimî
səmimiyyət: içtenlik, samimiyet
səmirmək: semirmek
samit: sessiz
səmt: semt
sən demə: meğer
san: mertebe
sən: sen
sənəd: belge, evrak, senet, tezkere
sənət: san'at
sənətkar: san'atkâr
sənaye: sanayi
sənayeləşmək: sanayileşmek
sancı: sancı
sancılanmaq: sancılanmak
sancmaq: saplamak
sandıq: sandık
səngər: siper
saniyə: saniye
sanki: sanki
sanmaq: sanmak
sapıtmaq: sapıtmak
sapqın: sapık
saplamaq: saplamak
səpmək: saçmak, serpmek
sapmaq: sapmak
saralmaq: sararmak
sərəncam: genelge
saray: saray
sərbəst: serbest
sərçə: serçe
sərf etmək: sarf etmek
sərf: sarfiyat
sərgi: fuar
sərgiyə qoyma: teşhir
sarğı: sargı
sərhəd: hudut, sınır
sərxoş: içkili, sarhoş
sarı bülbül: kanarya
sarı: sarı
sarılmaq: sarılmak
sarımaq: sarmak
sarımsaq: sarımsak
sarımtıl: kavun içi
sərin: serin
sərinləmək: serinlemek
sarışın: sarışın
səriştə: yeterlik
sərmək: sermek
sərmayə: sermaye
sərmayədar: sermayedar
sarp: sarp
sarsaq: enayi
sərsəm: sersem
sərsəri: serseri
sarsıntı: sarsıntı
sərt: haşin, hırçın, katı, pek, sert
sərtləşmək: sertleşmek
sərv: servi
sərvət: servet
səs vermək: oy vermek
səs: oy, rey, ses
səsə qoymaq: oylamak
səsləmək: çağırmak
səslənmək: seslenmek
səsucaldan: hoparlör
sətəlcəm: zatürree
sataşma: sarkıntılık
sataşmaq: sataşmak
səth: yüzey
səthi: yüzeysel
satıcı: satıcı
satın almaq: satın almak
satlıq: satılık
satmaq: satmak
savab: sevap
savadlı: okur yazar
savaşmaq: savaşmak
səviyyə: düzey, seviye
səy etmək: yeltenmek
say: sayı
səyahət: gezi, seyahat
sayğac: sayaç
sayıqlamaq: sayıklamak
saymaq: saymak
səyyah: gezgin
səyyar satıcı: seyyar satıcı
səyyarə: gezegen
saz: saz
seçgi: seçim
seçici: seçmen
seçilmək: sivrilmek
seçkin: güzide, seçkin
seçmə: güzide
seçmək: seçmek
sehr: sihir
sehrbaz: sihirbaz
sehrləmək: büyülemek
sekvestr: haciz
sel: sel
sement: çimento
sentyabr: eylül
senzura: sansür
sergi: sergi
serlövhə: başlık
sevda: sevda
sevdalanmaq: sevdalanmak
sevgi: sevgi
sevgili: sevgili
sevimli: sevimli, sıcak kanlı
sevinc: ferah, sevinç
sevişmək: sevişmek
sevmək: sevmek
seyirci: seyirci
seyr etmək: seyretmek
seyr: piknik
seyrək: seyrek
sezmək: sezmek
sxem: şema
siçan: fare
sıçramaq: sıçramak
sidik: idrar, sidik
sifariş: sipariş
sifət: sıfat, surat
sıfır: sıfır
siftə: siftah
sığallamaq: sıvazlamak
sığınaq: sığınak
sığınmaq: barınmak, sığınmak
sığıntı: sığıntı
sığır: sığır
sığmaq: sığmak
siğorta: sigorta
sıx: sık, yoğun
sıxı: sıkı
sıxıcı: sıkıcı
sıxılmaq: sıkılmak
sıxıntı: sıkıntı
sıxışıq: sıkışık
sıxlıq: yoğunluk
sıxmaq: sıkmak
sikmək: sikmek
siqaret: sigara
silah: silah
silahlanmaq: silahlanmak
silgəc: silecek
silgi: silecek
silkələmək: silkelemek, silkmek
silkinmək: silkinmek
sillə: tokat
silmək: silmek
silsilə: silsile
sima: sima
simvol: rumuz, simge
sınama: prova
sınamaq: denemek, sınamak
sınav: sınav
sindirmək: sindirmek
sındırmaq: kırmak
sinif: dershane, sınıf
sinir: sinir
sink: çinko
sinmək: sinmek
sınmaq: kırılmak
sinonim: eş anlamlı
sintaksis: söz dizimi
sir: sır
sira: saf
sıra: sıra
sıralamaq: sıralamak
sirdaş: sırdaş
sırf: sırf
sırğa: küpe
sirkələmək: sarsmak
sistem: düzen
sitəm: sitem
sitat: alıntı
sitrus bitkiləri: turunçgiller
sivilizasiya: uygarlık
sivilizasiyalı: uygar
sivri: sivri
sivrilmək: sivrilmek
siyah: siyah
siyahı: liste
siyasət: politika, siyaset
siyasi: siyasal, siyasî
sıyıq: sıvı
siyirtmə: çekmece
siz: siz
sızı: sızı
sızlamaq: sızlamak
sızmaq: sızmak
skelet: iskelet
skripka çalan: viyolonist
skripka: viyolon
skripkaçı: viyolonist
snoska: dip not
soba: soba
soğan: soğan
soxmaq: sokmak
sol: sol
solaxay: solak
solğun: solgun
solmaq: solmak
soluq: soluk
son hədd: limit
son: son
sonra: sonra
sonradan: sonradan
sonraya saxlamaq: ertelemek
sorğu: sorgu
sormaq: sormak
soruşdurma: soruşturma
soruşmaq: sormak
sovet: şûra
sovurmaq: savurmak
sovuşdurmaq: geçiştirmek, savuşturmak
sovuşmaq: sıvışmak
soy: soy
soydaş: soydaş
soyğun: soygun
soyğunçu: şakî
soyqırım: soykırım
soymaq: soymak
soysuz: soysuz
soyuducu: buz dolabı
soyuq: itici, soğuk
soyuqqanlı: soğuk kanlı
soyumaq: soğumak
soyunma yeri: vestiyer
soyunmaq: soyunmak
söhbət: sohbet, söyleşi
sökmək: sökmek
sönmək: sönmek
sövdagər: iş adamı
sövq etmə: teşvik
sövq etmək: sevk etmek
sövq-təbii: iç güdü
söykəmək: dayamak
söyləmək: söylemek
söymək: çıkışmak, küfretmek, sövmek
söyüd: söğüt
söyüş: küfür
söz gəlişi: söz gelişi
söz vermək: söz vermek
söz: kelime, söylenti, söz
sözəbaxan: uyuşkan
sözcük: sözcük
sözləşmə: sözleşme
sözləşmək: çatışmak
spirt: alkol
stajer: yetişmen
stəkan: bardak
statistika: istatistik
stol: masa
stul: iskemle, sandalye
su samuru xəzi: vizon
su samuru: vizon
su: su
sual: soru
sualtı qayıq: denizaltı
subay: bekâr
suç: suç
suçlamaq: suçlamak
suçlu: suçlu
sui-istifadə: suiistimal
sui-qəsd: suikast
sulaq: sulak
sulamaq: sulamak
sultan: sultan
sulu boya: sulu boya
sulu yer: sulak
sumka: çanta
surə: sure
surət: kopya, suret
susamaq: susamak
susmaq: susmak
suvaq: sıva
suvamaq: sıvamak
suvarmaq: suvarmak
suveren: egemen
suverenlik: hâkimiyet
suyuşirin: sıcak kanlı
sübut etmək: ispatlamak, kanıtlamak
süd: süt
süfrə: sofra
sükan: direksiyon
sükunət: sükûn, sükûnet
sükut: sükût
sülalə: hanedan, soy, sülâle
sülh: sulh
sümbül: sümbül
sümük: kemik
süngü: süngü
sün'i: sun'î
süni: yapma
sünnət: sünnet
süpürgə: süpürge
süpürmək: süpürmek
sürahi: sürahi
sürəkli: sürekli
sür'ət: hız, sür'at
sürət: vites
sür'ətlənmək: hızlanmak
sür'ətli: seri
sürçmək: sürçmek
sürgün: sürgün
sürmə: sürme
sürmək: sürmek
sürtmək: ovalamak, sürtmek
sürtük: sürtük
sürü: sürü
sürücü: şoför
sürücülük vəsiqəsi: ehliyet
sürükləmək: sürüklemek
sürümək: sürümek
sürünmək: sürünmek
sürüşkən: kaygan
sürüşmək: kaymak
süs: süs
süsləmək: süslemek
sütun: sütun
süvari: süvari
süzgəc: süzgeç
süzmək: süzmek
sviter: kazak

şəcərə: şecere
şad: şad
şadlıq: tören
şəfa: şifa
şəfəq: şafak
şəffaf: saydam, şeffaf
şəfqət: şefkat
şəftəli: şeftali
şagird: çırak, öğrenci
şah əsər: şaheser
şah: şah
şəhadətnamə: lisans
şahanə: şahane
şəhər kənarı: yöre
şəhər: kent, şehir
şəhərlərarası: şehirler arası
şahid: şahit
şəhid: şehit
şahid: tanık
şahin: şahin
şahmat: satranç
şəhvət: şehvet
şəhzadə: şehzade
şəxs: şahıs
şəxsən: şahsen
şəxsi: kişisel, özel, şahsî
şəxsiyyət: hüviyet, şahsiyet
şair: ozan, şair
şairanə: şairane
şəkər: şeker
şəkil: şekil
şəkilçi: ek
şəklənmək: huylanmak
şəkli: şeklî
şaqır-şaqır: şakır şakır
şaqqırdamaq: şakırdamak
şaqramaq: şakımak
şal: şal
şəlalə: çağlayan, şelale
şalban: tomruk
şalvar: pantolon, şalvar
şam: çam, mum
şamdan: şamdan
şamil olmaq: kapsamak
şan: şan
şən: şen
şan: ün
şənbə: Cumartesi
şənlik: şölen, tören
şans: şans
şantaj: şantaj
şapalaq: şamar, tokat
şappıltı: şapırtı
şappur-şuppur: şapır şupur
şər: şer
şərab: şarap
şərəf: şeref
şərbət: şerbet
şərf: kaşkol
şərh etmək: yorumlamak
şərh: şerh, tefsir, yorum
şərhçi: yorumcu
şəriət: şeriat
şəriklik: şirk
şərq: doğu, şark
şərqi: şarkı
şərqşünaslıq: şarkıyat
şarlatan: şarlatan
şərt: koşul, şart
şaşırdıcı: şaşırtıcı
şaşqın: şaşkın
şaşmaq: şaşalamak, şaşmak
şayan: şayan
şayət: şayet
şe'r: şiir
şey: nesne, şey
şeyx: şeyh
şeyxülislam: şeyhülislam
şeytan: şeytan
şeytani: şeytanî
şiddət: şiddet
şifahi: şifahî
şifrələmək: kodlamak
şikəst: sakat
şikayət: şikâyet
şikayətlənmək: yakınmak
şıq: şık
şıqqıldamaq: şıkırdamak
şıllaq atmaq: tepmek
şimal: kuzey
şimşək: şimşek
şırıldamaq: şırıldamak
şirkət: şirket
şirnikləndirmə: teşvik
şiş: şiş, tümör
şişmək: şişmek
şişman: şişko, şişman
şişmanlamaq: şişmanlamak
şivə: şive
şkaf: dolap
şlanq: hortum
şlyapa: şapka
şofer: şoför
şorba: çorba
şose: kara yolu
şö'bə: şube
şöhrət: şöhret, ün
şö'lə: şule
şövq: şevk
şparqalka: kopya
ştanq: halter
ştopor: tirbuşon
şura: konsey, şûra
şüa: ışın
şüalamaq: ışınlamak
şüar: slogan, şiar
şübhə: kuşku, şüphe
şübhələnmək: huylanmak, işkillenmek, şüphelenmek
şübhəsiz: muhakkak, şüphesiz
şücaət: şecaat
şükr etmək: şükretmek
şükür etmək: hamdetmek
şükür: şükür
şüşə: cam, şişe, tüp
şüur: bilinç, şuur, us
şüurlu: zeki
şüursuz: geri zekâlı
şüyüd: tereotu

ta: ta
təəccüb: taaccüp
təəccüblü: tuhaf
təəhhüd: taahhüt
təərrüz: taarruz
təəssüb: taassup
təəssüf ki: maalesef
təbəqə: tabaka
tabe: tâbî
təbiət: doğa, tabiat
təbib: tabip
təbii: doğal, olağan, tabiî, yapmacıksız
təbil: davul, trampet
tə'bir: tabir
təbliğ etmə: propaganda
təbliğat: propaganda
təbrik etmək: kutlamak
tabsız: bitkin
taburet: tabure
tac: taç
təcavüzkar: saldırgan
təcili yardım maşını: ambülans, cankurtaran
tə'cili yardım: ilk yardım
təcili: acele
tə'cili: ivedi
tacir: iş adamı
təcrübə etmək: denemek
təcrübə: deneme, deneyim
tədbir: önlem
təfərruat: detay
təfərrüat: ayrıntı
təfsilat: detay, tafsilat
təftiş etmək: denetlemek
təhəmmül: tahammül
təharət: taharet
təharətsizlik: cenabet
təhdid: tehdit
təhqiqat: soruşturma, tahkikat
təhqir: tahkir
təhlil etmək: çözümlemek
təhlil: tahlil
təhlükə: risk
təhlükəsizlik: güvenlik
təhrif: tahrifat
təhrik etmə: teşvik
təhrik etmək: körüklemek
təhrik: tahrik
təhsil: tahsil
təhvil vermək: devretmek
təxəllüs: mahlâs
təxəyyül: tahayyül
taxıl: tahıl
taxma: takma
taxmaq: takmak
təxmin: tahmin
təxminən: tahminen
təxmini: ortalama, yaklaşık
təxrib: tahrip
təxribat: tahribat
təxsil: öğretim
təxsis: tahsis
təxsisat: tahsisat
taxt: taht
taxta: tahta
təkəbbür: gurur
təkəbbürlü: kasıntı
təklif etmək: önermek
təklif: önerge, öneri
taqət: derman, takat
taqətdən düşmək: yıpranmak
təqaüd: burs
təqaüdçü: emekli
təqdim etmək: sunmak
təqdim: takdim
təqdir etmə: tasvip
təqdir: takdir
tə'qib etmək: gütmek
təqib etmək: izlemek
taqqıldamaq: takırdamak
təqlid: özenti, taklit
təqribən: takriben
təqsim: taksim
təqsirkar: sanık
taqvim: takvim
tələ: tuzak
tələb: talep
tələbə: talebe
tələbkar: titiz
tələfat: zayiat
tələsik: acele
tale: kader
taleh: talih
təlxək: soytarı
tə'lim: talim
tə'limat: talimat
təlimat: yönetmelik
talon: fiş
tam: çeşni, tam
tamah: hırs
tamahkar: tamahkâr
tamam: tamam
tamamən: komple, tamamen
tamamilə oxşar: tıpkı
tamamlamaq: tamamlamak
tamamlanmaq: bitmek
təmas etmək: değinmek
tamaşa: oyun
tamaşaçı: seyirci
təmin etmək: sağlamak, tatmin etmek
tə'minat: garanti
təmir etmə: yapma
tə'mir etmək: onarmak
tə'mir: tamir
təmizləmə: tasfiye
təmkinli: ağır başlı, ılımlı
təmrin: temrin
təmtəraq: şaşaa
tən: denk
tənəffüs: mola, paydos
tənasüb: oran
tənbəllik etmək: üşenmek
təngə gəlmək: bıkmak
tənha: ıssız
tanıma: teşhis
tanımaq: tanımak
tanınmış: ünlü
tanış etmək: tanıştırmak
tanış olmaq: tanışmak
tanış: aşina, tanıdık
tənqid etmək: eleştirmek
tənqid: eleştiri
tənqidçi: münekkit
tənlik: denklem
tanrı: ilâh, tanrı
təntənə: tantana, tören
tənzim: tanzim
tapança: tabanca
təpik atmaq: tepmek
tapışmaq: buluşmak
tapmaca: bilmece
tapmaq: bulmak
tapşırmaq: buyurmak
tərəf: taraf
tərəfdar: taraftar
tərəzi: vezne
tarazlaşdırmaq: dengelemek
tarazlıq: denge
tərbiyə vermək: eğitmek
tərbiyə: eğitim
tərcümə etmək: çevirmek
tərcümə: çeviri
tərcüməyi-hal: öz geçmiş
tərcümeyi-hal: biyografi
tə'rif etmək: tanımlamak
tə'rif: övgü, tanım, tarif
tarif: tarife
tə'rifləmək: övmek
tarix: tarih
tarixi: tarihî
tərpənmək: kımıldamak, kıpırdamak
tərs: hırçın
tərsinə: aykırı
tərtib: düzen
tərtibatçı: yönetmen
tərz: tavır
təsadüf: rastlantı
təsbit etmək: saptamak
təsdiq etmək: onaylamak
təsdiq: olumlu, teyit
tə'sir etmək: etkilemek
tə'sir: etki
təsirli: dokunaklı
tə'sirli: geçişli
tə'sirsiz: geçişsiz
təsnif etmə: sınıflandırma
təsnifat: sınıflandırma
təsriflənmə: çekim
təşəbbüs: girişim, yelteniş
təşəkkül etmək: oluşmak
təşəkkül: oluşum
təşkilat: kuruluş, örgüt
təşviq etmə: teşvik
tətbiq etmək: uygulamak
tə'til: grev
təvəllüd: doğum
təvazökar: alçak gönüllü
tay: eş, eşit
tə'yin etmək: atamak
təyyarə: uçak
tecavüz: saldırı
texnika: fen
termin: terim
termometr: derece
tesadüfən: rastgele
tez: çabuk, tez
tezcə: çabucak
tezlik: vites
tibb bacısı: hemşire
tikan: diken
tikili: yapı
tikinti: inşaat
tikiş: dikiş
tikmə: yapma
tikmək: dikmek, yapmak
tir: tomruk
tısbağa: kaplumbağa
titan: şofben
titr: jenerik
titul: unvan
tox: koyu
toxuma: doku
toxumaq: dokumak
toxunaqlı: dokunaklı
toxunmaq: değinmek, değmek, dokunmak
toqquşma: çarpışma
toqquşmaq: çarpışmak, çatışmak
tomat şirəsi: salça
topa: küme
topalaşmaq: kümelenmek
toplamaq: derlemek
toplantı: içtimaî
torağay: tarla kuşu
torf: turba
tormoz: fren
tort: pasta, turta
toy: düğün
toy-düyün: düğün
töhmət etmək: yermek
tökmək: dökmek
tövr: tavır
translyasiya etmək: yayınlamak
translyasiya: yayım
trapesiya: yamuk
truba: trompet
trusu: külot
tualet: helâ
tufan: tipi
tullamaq: göndermek
tullanmaq: atlamak
tuluq: tulum
tum: çekirdek
tuman-köynək: çamaşır
tumov: nezle
turnir: turnuva
turşumaq: ekşi
tuşe: tuş
tutam: tutam
tutaşmaq: takışmak
tutma: tevkif
tutmaq: kapmak, kavramak
tübik: tulum, tüp
tük: tüy
tünd: keskin, koyu
tüpürcək: tükürük
tüstü: duman

ucuzlaşdırma: indirim
uçqun: heyelan
udmaq: yenmek
uduzmaq: yenilmek
ulus: ulus
universal: evrensel
usta: erbap
uşaq saldırma: düşük
uşaq: çocuk, yavru
uşaqcığaz: yavru
utancaq: mahcup, sıkılgan
utancaqlıq: mahcubiyet
utanmaz: arsız
uydurma: derme çatma
uyğun olaraq: uyarınca
uyğunlaşdırmaq: uygulamak
uyğunlaşma: intibak
uyğunluq: uyum
Uzaq şərq: uzakdoğu
uzaqgörən: uzgörür
uzaqlaşdırmaq: uygulamak
uzatmaq: oyalamak
üç ölçülü: üçboyutlu
üçbucaq: üçgen
üçbucaqlı: üçgen
üçün: diye, için
üfüqi: yatay
ülgüc: jilet, ustura
ümdə: ilke
ümumən: genellikle
ümumi: genel
ünsiyyət: iletişim
ünsür: öğe
ünvan: adres
ürəkdən: candan, içten
üreyi sıxılmaq: bunalmak
ürfan: irfan
üstün tutmaq: tercih etmek
üstünə götürmək: gocunmak
üstünlük: tercih
üsul: yönetem
üsyan etmək: baş kaldırmak
üsyan: isyan
üvəz: üvez
üyütmək: öğütmek
üz: çehre, kap, kopya, surat
üzgün: bitkin
üzləmək: kaplamak
üzür: özür
üzüyola: uslu, uysal
üzv: aza, organ, üye
üzvlük: üyelik

vağzal: gar, istasyon
vəkalət: vekalet
vəkil: sözcü, vekil
vaqiə: olay, vaka
vaqonsürən: vatman
val: plâk
valaylama: yalpa
valyuta: döviz
vanna: küvet
varid olmaq: varmak
vəsiqə: belge, tezkere
vasitə: araç
vasvası: titiz
vaz keçmək: caymak
vəzifə: görev, işlev, ödev, vecibe, yüküm
vəziyyət: konum, tavır
vedrə: kova
veriliş: yayın
vermək: ulaştırmak, yayınlamak
vertolyot: helikopter
vilayət: il
villa: köşk
viraj: viraj
vklyuçatel: düğme
vspışka: flâş
vulkan: yanardağ
vurma: dayak
vurmaq: çarpmak
vuruşmaq: savaşmak

yabanı: yaban
yad: yaban
yaddaş: hafıza, hatır
yadigar: anı, armağan
yağlı çörək: çörek, pide
yağmurluq: trençkot, yağmurluk
yaxınlaşmaq: yaklaşmak
yaxınlığında: sularında
yaxşı yol: güle güle
yaxşı: iyi, olur, peki, tamam
yaxşılaşmaq: iyileşmek
yaxta: yat
yalnız: sadece
yaltaq: dalkavuk, şakşakçı
yamac: yöre
yaman: huysuz, kötü
yamanlamaq: kötülemek
yanacaq: yakacak, yakıt
yanardağ: yanardağ
yandırmaq: yakmak
yanlış: hata
yanmaq: tutuşmak
yanvar: Ocak
yapışqan: tutkal, zamk
yara: ülser
yaraq: silah
yaraqlanmaq: silahlanmak
yaramaz: haylaz
yaratma: çağrışım, yapım, yapma
yaratmaq: yapmak
yardımçı olmaq: desteklemek
yarım: buçuk
yarımkeçiricilər: yarıiletkenler
yarlık: yafta
yarlıq: etiket
yarmarka: fuar
yasaq: yasak
yasəmən: leylâk
yaş: ıslak
yatızdırmaq: uyutmak
yay: yaz
yayma: yayım
yaz: bahar, ilkbahar
yazı maşını: daktilo
yazı: hat
yazıçı: yazar
yedek anahtar: ehtiyat açar
yekə: büyük
yekdillik: mutabakat
yekun: toplam, tutar
yelləmək: sallamak
yelləncək: salıncak
yelpik: yelpaze
yeməli: yenilir, yenir
yemiş: kavun
yenə: gene
yengəc: yengeç
Yer kürəsi: yeryuvarlağı
yerkökü: havuç
yerləşdirmə: iskân
yerləşmək: üslenmek
yerli: yöresel
yetər: kâfi
yetim: öksüz
yetirmək: ulaştırmak
yetişmək: erişmek, ulaşmak, varmak
yetişməmiş: olmamış
yetişmiş: olgun
yeznə: damat, enişte, güvey
yığılmaq: birikmek
yığıncaq: meclis
yığma: karma
yıxılmaq: düşmek
yırğalanma: yalpa
yiyelik: iyelik
yod tinkturası: tentürdiyot
yod: tentürdiyot
yox: bilâkis, değil
yoxlama: kontrol, prova
yoxsul: fakir
yol çantası: valiz
yol hərəkəti: trafik
yola getməyən: geçimsiz
yola salmaq: uğurlamak
yolagetməz: huysuz
yoldaş: arkadaş, eş
yolkəsən: harami
yoluna qoyma: tesviye
yubanmaq: gecikmek
yuxa: yufka
yuxu: düş
yuxulamaq: dalmak
yuxuya vermək: uyutmak
yumaq: yıkamak
yumor: mizah
yumşaqxasiyyət: uyuşkan
yumşaqlıq: müsamaha
yun jaket: hırka
yurd: konut
yuva: in
yuvalamaq: dürmek
yük maşını: kamyon
yük: bagaj
yüngül: hafif
yürüşüb toplaşmaq: üşüşmek
yüyürmək: koşmak

zabit: subay
zad: nesne, şey
zadegan: sosyete
zafere ulaştırmak: ulaştırmak
zəhimli: haşin
zahir olmaq: belirmek
zahiri bəzək: yaldız
zəkalı: zeki
zal: salon
zəlzələ: deprem
zəmanət: garanti
zamin: kefil
zaminlik: kefalet
zənn etmək: varsaymak
zər: yaldız
zarafat: lâtife, şaka
zərər vermək: dokunmak
zərər: hasar, hüsran, sakınca
zərərin ödənilməsi: tazmin
zərbə: darbe
zərgər: kuyumcu
zərurət: icap
zibil: çöp
zidd olmaq: çelişmek
zidd: karşıt
ziddinə: aykırı
ziddiyət: çelişki
zir-zibil: çöp, süprüntü
ziyalı: aydın
ziyan: hasar, hüsran
ziyankar: muzır
zona: bölge
zopa: sopa
zökəm: nezle

Anahtar Kelimeler : səadət:,saadet saat:,saat səbəb:,neden,,sebep sabah:,yarın sabahın,xeyir:,günaydın sabahkı,gün:,yarın səbat:,sebat səbir,etmək:,sabretmek

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar