Kimya - Atom ve Periyodik Tablo Nedir ? - Ders Notu ve Konu Anlatımı

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 27.10.2020 tarih ve 00:25 saatinde Kimya kategorisine yazıldı. Kimya - Atom ve Periyodik Tablo Nedir ? - Ders Notu ve Konu Anlatımı

makale içerik

Kimya - Atom ve Periyodik Tablo Nedir ? - Ders Notu ve Konu Anlatımı
Kısa Linki Kopyala

•  ATOM ve YAPISI

Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir.

 

Atom Numarası

Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü şeklinde ifade edilebilir.

Atom numarası = Proton sayısı = Çekirdek yükü

Kütle Numarası = Proton sayısı + Nötron sayısı

 

 

eşitliği yazılabilir.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

 

İYON

(+) veya (–) yüklü ya da gruplarına iyon denir.

 • elektron verirse (+) yüklü iyon oluşur ve katyon olarak isimlendirilir.

 • elektron alırsa (–) yüklü iyon oluşur ve anyon olarak isimlendirilir.

Bir X atomu için;  gösterilir.

Buradan nötron sayısı, elektron sayısı bulunabilir.

 

İZOTOP

numaraları aynı kütle numaraları farklı olan atomlara izotop atomlar denir.

 birbirinin izotopudur.

 

 • İzotop atomların kimyasal özellikleri aynıdır. Fiziksel özellikleri farklıdır.

 • İzotop iyonların elektron sayıları farklı ise kimyasal özellikleri de farklıdır.

 

ALLOTROP

Kimyasal özellikleri aynı (aynı dan oluşmuş), fiziksel özellikleri (renk, kaynama noktası, erime noktası, uzaydaki dizilişleri v.s.) farklı olan maddelere allotrop maddeler denir.

Elmas, grafit, amorf karbon, üç madde de yapısında yalnızca karbon (C) u içerir. Fakat uzaydaki dizilişleri ve bağların sağlamlığı farklı olan maddelerdir.

O2 gazı ve O3 (Ozon) gazı birbirlerinin allotropudur. Allotrop için bilinmesi gereken en önemli özellik ise;

Allotrop maddeler bir başka madde ile reaksiyona girdiklerinde aynı cins ürünler oluşur.

2Ca + O2       ®  2CaO

3Ca + 2/3 O3 ®  2CaO gibi.

 

Modern Teorisi

 • Elektron dalga özelliği göstermektedir.

 • Atomdaki elektronun aynı anda yeri ve hızı bilinemez.

 • Elektronların bulunma ihtimalinin fazla olduğu küre katmanları vardır ve bu katmanlara orbital denir.

 

ELEKTRONLARIN DİZİLİŞİ

Pauli Prensibi

 • Elektronlar yörüngelere yerleştirilirken ;

 • 2n2 formülüne uyarlar.
  (n : yörünge sayısı, 1,2,3 .......... gibi tamsayılar)

 • Son yörüngede maksimum 8 elektron bulunur.

Buna göre, her yörüngedeki elektron sayısı :

1. yörünge : 2.12 = 2 elektron

2. yörünge : 2.22 = 8 elektron

3. yörünge : 2.32 = 18 elektron

4. yörünge : 2.42 = 32 elektron alır.

 

Elektronik konfigürasyon

Bir atomun elektronlarının hangi yörüngede olduğu ve orbitallerinin cinsinin belirtildiği yazma düzenine Elektronik konfigürasyon denir.

n : Baş kuant sayısı olup 1, 2, 3, ... gibi tam sayılardır. Elektronun hangi yörüngede olduğunu belirtir.

l :   Yan kuant sayısı olup, orbital adı olarak bilinir, s, p, d, f gibi harflerle anılır.

Elektronlar önce düşük potansiyel enerjili orbitallere yerleşirler. Dört değişik enerji düzeyi vardır.

s : Enerji seviyesi en düşük orbitaldir. 2 elektron alabilir.

p : s orbitalinden sonra elektronlar p orbitallerine yerleşir. px , py , pz olmak üzere 3 tanedir. p orbitalleri toplam 6 elektron alabilir.

d : 10 elektron alır ve toplam 5 tanedir. p orbitallerinden sonra elektronlar d orbitallerine yerleşirler.

f :  f orbitalleri toplam 14 elektron alır ve 7 tanedir. Enerji düzeyi en yüksek olan orbitaldır.

Yörünge Sayısı (n)

Yörüngedeki orbital sayısı(n2)

Yörüngedeki elektron sayısı (2n2)

1..........

1 (1 tane s)

2

2. .........

4 (1 tane s, 3 tane p)

8

3. .........

9 (1 tane s, 3 tane p, 5 tane d)

18

4. .........

16 (1 tane s,3 tane p, 5 tane d,
7 tane f)

32

 

Bir atomun elektronları yörüngelere yerleştirilirken okların sırası takip edilir. Bunlar bu sıra ile yazılırsa aşağıdaki gibi olur.

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6

 

Peryot : Dizilişi yapılan elementin en son yazılan s orbitalinin başındaki sayıya periyot denir.

Grup : Son yörünge orbitalleri s ve p ile bitiyorsa A grubu, d ve f ile bitiyorsa B grubu elementidir.

 • A grupları son yörüngelerindeki s ve p orbitallerindeki elektronların toplamıyla bulunur.

X: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 dizilişine göre atom 3. periyot, 8A grubundandır.

 

PERİYODİK TABLO

 • Elementlerin atom numaralarına göre belirli bir kurala uyarak sıralanması ile periyodik cetvel oluşur.

 • Periyodik cetvelde yatay sıralara periyot, düşey sıralara grup denir. Periyodik cetvelde 7 tane periyot, 8 tane A grubu, 8 tane B grubu vardır. 8B grubu 3 tanedir. Her periyot kendine ait olan s orbitali ile başlar p orbitali ile biter. Diger bir ifade ile 1A grubu ile başlayıp 8A grubu ile sona erer.

 • A grubu elementleri s ve p blokunda,

  B grubu elementleri d ve f blokunda bulunurlar.

  B grubu elementlerine geçiş elementleri denir. Bunların tamamı metaldir.

 • Periyodik cetvelde A grubu elementlerinin özel isimleri vardır.

 • Periyodik cetvelde aynı grupta bulunan elementlerin değerlik elektron sayıları aynı olduğundan benzer kimyasal özellik gösterirler.

METAL-AMETAL ve SOYGAZ'IN ÖZELLİKLERİ

Metal

Ametal

Soygaz

 1. Grup numarası 1A,2A, 3A, ve B gruplarında bulunan elementler metaldir.

 2. Kendilerini soygaza benzetmek için son yörüngelerindeki elektoronları vererek
  (+)değerlik alırlar.

  1A(+1), 2A (+2)

  Kesinlikle (-) değer almazlar.

 1. Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar.Ametallerle bileşik oluştururlar.

 2. İndirgen özellik gösterirler.

 3. Tel ve Levha haline gelebilirler.

 4. Elektirik akımını iletirler.

 5. Tabiatta genellikle katı halde bulunurlar .

 1. Grup numarası 5A ,6A,7A, olanlar ametaldir.

 2. Soygaza benzeme yani son yörüngelerindeki elektronları 8'e tamamlamak için elektron alarak(-) değerlik alılar.

   5A(-3),6A,(-2)7A(-1)...

   Fakat(+) değerlik alabilirler.

 1. Kendi aralarında ve me-tallerle bileşik oluşturur-lar.

 2. Yükseltgen özellik göste-rirler.

 3. Tel ve levha haline gel-mezler.

 4. Elektirik akımını iletmez-ler.

 5. Tabiatta genelde gaz ve çift atomlu moleküller halinde bulunurlar. (F2,N2,02...)

 1. Grup Numarası 8A olanlar soygazdır.

 2. Kararlıdırlar,elektron alış-verişi yapmazlar.

 3. Bileşik yapmazlar

 4. Orbitalleri doludur.

 5. Tabiatta tek atomlu gaz halinde bulunur-lar.

 

• BİLEŞİK OLUŞUMU

a. Metal + Ametal

b. Ametal + Ametal

Metaller son yörüngelerindeki elektronları vererek (+) değerlik alırlar.

Ametaller ise son yörüngedeki elektronları 8'e tamamlamak için elektron alarak (-) değerlikli olurlar.

Bileşik formülünü bulabilmek için öncelikle bileşiği oluşturacak elementlerin değerlikleri tespit edilir. Bu değerlikler en küçük katsayılar şeklinde çaprazlanır.

En genel ifadesi ile X+m ile Y-n iyonu XnYm

bileşiğini oluşturur.

Bileşiği oluşturan atomların her ikisi de ametal olduğunda farklı bileşik formülleri oluşabilir.

 

ATOM ve İYON ÇAPI (HACMİ)

 • Peryot numarası (yörünge sayısı) arttıkça atom hacmi büyür.

 • Grup numarası arttıkça atom hacmi küçülür. Çünkü yörünge sayısı aynı kalmakta fakat çekirdek yükü ve çekirdeğin elektronları çekme gücü artmaktadır.

 • Bir atom ya da iyon elektron aldıkça çapı büyür, elektron verdikçe çapı küçülür.

Örneğin; X atomunun hacmi X-n iyonunun hacminden küçük, X+n iyonunun hacminden büyüktür.

 

Örnek - 1

6C, 14Si, 3Li

atomlarının çaplarını karşılaştırınız?

 

Çözüm

Peryot numarası büyük olanın çapı en büyük olduğundan Si çapı en büyüktür.

6C, ile 3Li aynı peryotta olduğundan, grup numarası (proton sayısı) arttığı için

çekirdek çekimi büyük olanın çapı küçük olacağından 3Li çapı 6C nun çapından büyüktür. Sonuç olarak çaplar arasında Si > Li > C ilişkisi vardır.

 

İYONLAŞMA ENERJİSİ

Gaz halindeki bir atomdan bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerjiye iyonlaşma enerjisi (1. iyonlaşma enerjisi) denir.

2'inci elektronu koparmak için verilen enerjiye 2. iyonlaşma enerjisi denir.

3'üncü elektronu koparmak için verilen enerjiye 3. iyonlaşma enerjisi denir.

Herhangi bir atom için daima 1.i.E < 2.i.E < 3.i.E ... geçerlidir. Yani bir sonraki elektronu koparmak daha fazla enerji gerektirir.

 • Periyot numarası arttıkça iyonlaşma enerjisi azalır.

 • Gruplarda iyonlaşma enerjisi sıralaması,
  1A < 3A < 2A < 4A < 6A < 5A < 7A < 8A
  şeklindedir.

 

Örnek - 2

Bir X atomu için;

X(g) ® X+2(g) + 2e

X+1(g) ® X+2(g) + e

X+1(g) ® X+3(g) + 2e

DH = 340 k.kal.

DH = 215 k.kal.

DH = 625 k.kal.

Verildiğine göre X atomunun 1. iyonlaşma enerjisi, 2. iyonlaşma enerjisi ve
3. iyonlaşma enerjisi değerleri kaçtır?

 

Çözüm

1. denklem: 2 elektronu uzaklaştırmak için verilen enerjidir. Yani 1. ve 2. iyonlaşma enerjileri toplamıdır. 2 elektronu koparmak için toplam 340 k.kal enerji harcanmıştır.
215 kkal. 2'inci elektronu uzaklaştırmak için verilen enerji olduğuna göre 2. iyonlaşma enerjisi 215 k.kal’dir. O zaman 340 – 215 = 125 k.kal 1. iyonlaşma enerjisidir. 625 k.kal. X atomunun 1 elektronu uzaklaşmış durumundan 2e daha uzaklaştırmak için gereken enerjidir. (Yani: 2. ve 3. iyonlaşma enerjileri toplamıdır.)

2. İ.E = 215 k.kal olduğuna göre;

3. iyonlaşma enerjisi = 625 – 215 = 410 k.kal dir.

 

ELEKTRON İLGİSİ

 • Gaz halindeki nötr bir atomun elektron yakalamasıyla açığa çıkan enerjidir. Açıga çıkan enerji ne kadar büyük ise elektron ilgisi o kadar fazladır.

  X(g) + e ® X(g) + Enerji

 • Periyodik cetvelde 7A grubu elementlerinin elektron ilgisi en büyüktür.

 • Metallerin ve soygazların elektron ilgileri yok kabul edilir.

 

KİMYASAL BAĞLAR

Bileşiğin en küçük parçası olan ve en az iki atomun birleşmesinden meydana gelen kararlı yapı moleküldür. Moleküldeki atomları bir arada tutan kuvvet ise kimyasal bağlardır.
 

Kimyasal bağlar ikiye ayrılır.

1. İyonik bağ

2. Kovalent bağ

 

İYONİK BAĞ

 • Metallerle ametaller arasında meydana gelen bağlardır. Metaller elektron vererek (+) yüklü iyon, ametaller elektron alarak (-) yüklü iyon oluştururlar. Bu zıt yüklü iki iyonun birbirlerini coulomb çekim kuvveti ile çekmesinden iyonik bag oluşur.

 • Örnek olarak NaCI bileşiğinde Na atomunun iyonlaşma enerjisi küçük olduğundan 1 tane değerlik elektronunu vererek (+1) yüklü iyon, klor ise Na atomunun verdiği elektronu alarak (-1) yüklü iyon oluşturur. Bu iki iyonun birbirini coulomb çekim kuvveti ile çekmesi sonucu NaCI bileşiği oluşur ve meydana gelen bağ iyonik bağdır.

 • iyonik bağ oluşurken metal ve ametal ne kadar aktifse bağ o kadar sağlam olur.

 

Örnek - 3

13Al ve 16S atomları arasında oluşan bileşiğin 1 molekülü için:

  I. Al atomları toplam 6 elektron verir.

 II. S atomları toplam 3 elektron verir.

III. Al2S3 iyonik bileşiği oluşur.

hangileri doğru olur?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve III

 

D) II ve III

E) I, II ve III

 

 

Çözüm

Al ve S atomlarının elektronlarının dizilişi

Al : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1

S : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

şeklindedir. Al atomunun son yörüngesinde 3 elektron, S atomunun son yörüngesinde 6 elektron vardır. Al metal, S ametaldir.

Al ve S atomu arasında oluşan bileşik (Al+3 ve S-2 iyonlarının yükleri çaprazlanırsa) Al2S3 olarak bulunur. Oluşan bileşik iyonik bileşiktir.

Al2S3 bileşiğinde 2 tane Al atomu vardır. 1 tane Al atomu 3 elektron verdiğinden 2 tane Al atomu 6 elektron verir. 3 tane S atomu 6 elektron alır.

Buna göre I ve III dogru, II yanlıştır. Cevap C’ dir.

 

KOVALENT BAĞ

 • Ametallerin (C, N, P, S, O, H, F, CI, Br, I) kendi aralarında elektron ortaklığı ile oluşturdukları bağdır.

 • Örnek olarak hidrojen molekülü arasındaki bağı incelersek;

 • Hidrojenin atom numarası 1 olduğundan, 1 tane elektronu vardır. Bu elektron 1s orbitalinde bulunmaktadır. ıki hidrojen atomundaki birer elektronun etkileşmesinden H2 molekülü oluşur, aradaki bağ kovalent bağdır. Hidrojen molekülü H• •H veya H–H şeklinde gösterilir.

 • Aynı cins ametal atomları arasında oluşan kovalent bağ apolar, farklı cins ametal atomları arasında oluşan kovalent bağ polardır. Hmolekülündeki H - H bağı apolar, HCl molekülündeki H - Cl bağı polardır.

 

Anahtar Kelimeler : •ATOM,ve,YAPISI Elementin,özelliğini,taşıyan,en,küçük,parçasına,denir.

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar