Yakın Çağ Avrupa Tarihi

Bu yazı Hasan ERYILMAZ tarafından 03.06.2020 tarih ve 02:46 saatinde Tarih kategorisine yazıldı. Yakın Çağ Avrupa Tarihi

makale içerik

Kısa Linki Kopyala

FRANSIZ DEVRİMİ (1789)
NEDENLERİ
1. Kral’ın halk üzerindeki yoğun baskısı, Siyasal özgürlüklere yer vermemesi.

2. Halkın papazlar, burjuvalar diye sosyal sınıflara ayrılması

3. J.J. Russo, Monteskiyo, Voltaire gibi Fransız aydınlarının bağımsızlık, adalet, eşitlik, özgürlük gibi kavramları işledikleri yazıları ile Fransız halkını etkilemesi.

4. İngiltere’de meşrutiyet ve ABD’de kurulan Cumhuriyet rejimlerinin Fransız halkını etkilemesi

5. Fransız ekonomisinin bozulması, (özellikle İngiltere ile yapılan 7 yıl savaşları nedeniyle) halkın açlık ve yoksulluk içinde yaşaması.

6. Fransız meclisi Ete Jenero’nun halka yeni vergiler getirmesi.

İşte bu nedenlerden dolayı Fransız halkı Burjuva sınıfı önderliğinde ayaklanarak krallık rejimini devirdi.

Not: Fransız Devrimi soylu milletvekillerinin, köylü ve burjuva milletvekilleri ile bir arada toplanmak istememesi üzerine, Fransız Kralı XVI. Lui’nin takındığı tavır sonucunda başladı. Bastil hapishanesinin yakılıp siyasi tutukluların serbest bırakıldığı 14 Temmuz 1789 Fransız Devrimi’nin başlangıç tarihidir.

SONUÇLARI
1. Bütün dünyada eşitlik bağımsızlık, adalet, milliyetçilik gibi düşünceler yayıldı.

2. Sosyal devlet anlayışı benimsenmeye başlandı. (Yasama, Yürütme, Yargı birbirinden ayrıldı)

3. Burjuva sınıfı yönetimde etkin bir güç haline geldi.

4. Demokrasi düşüncesinden Monarşi rejimleri; Milliyetçilik fikrinden imparatorluklar etkilendi.

5. Yeni Çağ’ın sonu Yakın Çağ’ın başlangıcıdır.

14 Ağustos 1789 da yayınlanan Fransız İnsan Hakları Bildirgesi ve ihtilal fikirleri dünyaya yeni bir görüş getirmiştir. (İnsan Hakları Bildirgesi ilk defa İngiltere’de daha sonra ABD’de kabul Ç. edildi.)

Not: Fransız Devrimi’nin getirdiği milliyetçilik düşüncesi ilk etkisini Osmanlı imparatorluğunda gösterdi, İlk ayaklanan ve prenslik haklarını elde eden Sırplar ve bağımsızlık elde eden de Yunanlılar (Rumlar)’dır.

Yakın Çağ Avrupa Tarihi dersimize İhtilal Savaşları ile devam ediyoruz.

İHTİLAL SAVAŞLARI (1792 -1815)
Fransız Devrimi’ne mutlakiyetle yönetilen Avrupa ülkelerinin ilk tepkisi, Fransa’ya savaş ilan etmek olmuşla tur. (Özellikle Prusya ve Avusturya). Fransa’ya karşı Prusya, Avusturya, İngiltere, Hollanda, Napoli ve Sardunya, ilk saldırıyı gerçekleştirdi. (1792-1797)

 Fransa’nın 1798’de Osmanlı’ya ait Mısır’ı işgal etmesi üzerine Fransa’ya karşı İngiltere, Rusya, Avusturya, Napoli Krallığı ve Osmanlı Devleti ikinci birliği oluşturdu. Fransa 1801 El-Ariş sözleşmesi ile bölgeden atıldı.

VİYANA KONGRESİ (1815)
(METERNİH SİSTEMİ) İngiltere, Avusturya, Rusya ve Prusya Fransız Devrimi’nin Avrupadan etkisini silmek ve Avrupa’yı restore edip yeniden bir şekil vermek amacıyla Viyana’da toplandılar.

KARARLAR
1. İsveç, Norveç ile Belçika, Hollanda ile birleşti.

2. Cermen Federesyonu kuruldu, İtalya 7 hükümete bölündü

3. Rusya Osmanlı Devleti’nin paylaşılmasın» önerdiyse de diğer Avrupa devletleri kabul etmedi.

Yakın Çağ Avrupa Tarihi konu anlatımımıza ihtilaller ile devam ediyoruz.

1830 İHTİLALLERİ (DEVRİMLERİ)
Fransa kralı X. Sharle’in parlamentoyu kapatıp özgürlükleri kısıtlaması üzerine halk ve öğrenciler Fransız Milliyetçiliği (Bonapartizm) ve Liberalizm (Özgürlükçülük) düşüncesiyle ayaklanarak kralı tahttan indirip Lui Philip’i kral yaptılar, işçilerde hak için ayaklandıysa da başarılı olmadılar.

SONUÇLARI
1. İsveç Norveç’ten, Belçika Hollanda’dan ayrıldı.

2. Fransa’da Meşrutiyet yönetimine geçildi.

3. Başta İngiltere olmak üzere Liberal Demokrasiler güçlendi.

1848 İHTİLALLERİ (DEVRİMLERİ)
1. Sanayi devriminden sonra Avrupa’da ilk kez bir işçi sınıfı ortaya çıktı. Sosyalizm, Komünizm gibi düşünceler yayıldı.

2. Fransa’da Lui Philip’in baskıcı yönetimine karşı işçiler, öğrenciler ve halk ayaklandı. Cumhuriyetçiler iktidara geldi. Tarihte ilk kez bir iktidar halka iş bulma garantisi verdi.

Not-1:1848 Ayaklanması ile ilk kez işçiler yönetimi ele geçirmek için ayaklandılar. Sosyalist düşünceler yayıldı.

Not-2: 1830 Ayaklanması Milliyetçi bir ayaklanma iken, 1848’de Sosyalistler de yer almıştır.

SONUÇLARI
1. Bütün Fransızlara seçme ve seçilme hakkı verildi.

2. Fransa’da ölüm cezası ve köle ticareti kaldırıldı.

3. Fransa’da önce Cumhuriyet sonra imparatorluk yönetimine geçildi.

4. İngiltere’de işçilere yeni haklar verildi.

5. Alman ve İtalyan Anayasaları kabul edilerek bu iki devletin kurulması için ilk adım adıldı.

6. Macarlar, Çekler, Hırvatlar, İtalyanlar Avusturya’ya karşı ayaklandı. Fakat bir sonuç alamadılar.

MACAR MÜLTECİLERİ SORUNU (1848)
Avusturya’ya karşı isyan eden Macarlardan bir grup Osmanlı’ya sığındı. Osmanlı Devleti Avusturya ve ona yardım eden Ruslara Macarları geri vermedi. Bu durum Osmanlıların Avrupa’da saygınlının artmasına neden oldu. Kırım Savaşı’nda İngiltere ve Fransa’nın Rusya’ya karşı Osmanlı’yı desteklemelerinde etkili oldu.

İtalya’nın Siyasal Birliğini Kurması (1870): İtalya 1815 Viyana Kongresinden sonra yedi hükümete ayrılmıştı. 1870’te Piyemonte başbakanı Kont Cavour öncülüğünde siyasi birliklerini tamamladılar.

Almanya’nın Siyasal Birliğini Kurması (1871): Almanlar Prusya Krallığı öncülüğünde (başbakan Bismark) siyasi birliklerini tamamladılar. Fransa bu duruma karşı çıkıp Almanya’ya savaş açınca Almanlar Sedan savaşıyla Fransızları yenerek Alsas Loren bölgesini aldı.

Yakın Çağ Avrupa Tarihi dersimize Sanayi Devrimi ile devam ediyoruz.

SANAYİ DEVRİMİ
Rönesans ve Reform hareketleri sonucunda özgür düşünce, bilim ve teknik alanında gelişmelere ortam hazırlandı. Coğrafi Keşiflerin başlattığı sömürgecilik hareketleri ile Avrupa zeginleşti. Avrupa’da bilim ve teknikteki gelişmelerin sonucunda üretimde su buharı, kömür, petrol, elektrik gibi enerji kaynaklarının kullanılmasıyla Sanayi Devrimi gerçekleşti. Üretim artınca şirketler arasında hammadde pazar rekabeti başladı. Büyük ve güçlü şirketlerin küçük şirketleri ele geçirmesiyle “tekelleşme” başladı. Hammadde bulabilme ve üretilen malı satabilmek ihtiyacı Coğrafi Keşiflerden sonra oluşturulan sömürgecilik sistemi düzenlenerek Emperyalizm anlayışı benimsendi.

Sanayi Devriminde ve sömürgecilikte başı İngiltere çekti. Hollanda, Belçika, ABD ve Fransa onu takip etti, ispanya ve Portekiz Sanayi Devrimini gerçekleştiremediklerinden sömürgelerinin çoğunu kaybettiler.

Japonya, İtalya ve Almanya Sanayi Devrimi’ni geç gerçekleştirdikleri için sömürgecilikte de geç kaldılar. Almanya ve İtalya’nın sömürge arayışları diğer devletlerin Sömürgelerini korumak istemeleri I. ve II. Dünya Savaşlarının çıkmasına neden oldu.

SANAYİ DEVRİMİ’NİN SONUÇLARI
1. Üretimde insan emeğinin yerini makine alınca seri üretim başladı.

2. Üretimde büyük artış sağlandı büyük şirketler kuruldu.

3. İşçi sınıfı ortaya çıktı.

4. Köyden kente göç başladı gecekondu sorunu ortaya çıktı. (Tarımsal üretim azaldı.)

5. İşsizlik arttı.

6. Halkın refah seviyesi yükseldi.

7. Sosyalizm ve Liberalizm gibi yeni düşünce akımları ortaya çıktı.

8. Sömürgecilik hareketi yaygınlaştı.

OSMANLI DEVLETİNE ETKİLERİ
1. Yerli el tezgahlarına dayalı sanayi çöktü, ülke Avrupalıların hammadde kaynağı konumuna geldi.

2. Dış ticarette denge bozuldu. Ekonomi dışa bağımlı hale geldi.

3. Dışarıdan bol sayıda ucuz malların girmesiyle ülke Batılıların açık pazarı durumuna geldi.

4. Lonca (Esnaf) teşkilatı önemini yitirdi, işsizlik arttı.

5. Devlet gelirleri üzerine ipotek kondu devlet giderek yarı sömürge konumuna geldi.

Anahtar Kelimeler : FRANSIZ,DEVRİMİ,(1789) NEDENLERİ 1.,Kral’ın,halk,üzerindeki,yoğun,baskısı,,Siyasal,özgürlüklere,yer,vermemesi. 2.,Halkın,papazlar,,burjuvalar,diye,..

Pinterest Google News Sitesinde Takip Et Facebook Sayfamızı Takip Et Google Play Kitaplar